Poland

Najlepsze systemy emerytalne świata. Polska lepsza od Japonii

Ubezpieczenia

W Holandii emerytury s¹ najlepsze

Adobe Stock

Holandia posiada najlepszy system emerytalny na œwiecie - wynika z corocznego rankingu australijskiego Mercer CFA Institute.

Holenderski system otrzyma³ w tym zestawieniu 82,6 pkt i ocenê "A". Na drugim miejscu znalaz³ siê duñski system emerytalny (81,4 pkt, ocena "A"), a na trzecim izraelski (74,7 pkt, ocena "B"). Polska, z ocen¹ "C" znalaz³a siê na 25. miejscu, wœród 39 krajów. Z wynikiem 54,7 pkt uplasowa³a siê pomiêdzy Peru a Brazyli¹.

W 2019 r. Polska mia³a w tym ratingu wynik 57,4 pkt. Nasza pozycja pogorszy³a siê g³ownie z powodu du¿o s³abszej koniunktury gospodarczej w 2020 r. oraz ni¿szego wspó³czynnika okreœlaj¹cego wysokoœæ emerytur w stosunku do pensji. W raporcie Mercer CFA Institute wskazano, ¿e wynik Polski w rankingu mo¿e wzrosn¹æ, jeœli wzroœnie poziom wp³at do PPK, zwiêkszy siê poziom oszczêdnoœci gospodarstw domowych i wzroœnie wsparcie dla osób o niskich œwiadczeniach. Zarekomendowano Polsce równie¿ podniesienie wieku emerytalnego oraz zwiêkszenie uczestnictwa w rynku pracy ludzi w starszym wieku.

Gorzej od Polski wypad³y m.in. Japonia i Korea P³d. Japoñski system emerytalny znalaz³ siê na 32. miejscu (48,5 pkt, ocena "D") a koreañski na 31. (50,5 pkt, ocena "D"). S³abo wypad³y równie¿ Chiny, które zajê³y 33. miejsce (47,3 pkt, ocena "D"). Najgorzej zosta³a oceniona Tajlandia, która zajê³a 39. miejsce z 40,8 pkt oraz ocen¹ "D". Stany Zjednoczone znalaz³y siê na 18. pozycji (60,3 pkt, ocena "C+") a Wielka Brytania na 15. (64,9 pkt, ocena "C"+).

Raport Mercer CFA Institute zwraca równie¿ uwagê na wyzwania z jakimi musz¹ mierzyæ siê systemy emerytalne w trakcie obecnego kryzysu. - Recesja wywo³ana przez globalny kryzys zdrowotny doprowadzi³a do zredukowanych wp³at do systemów emerytalnych, mniejszych inwestycyjnych stóp zwrotu i wy¿szego d³ugu publicznego w wiêkszoœci krajów. Ostatecznie wp³ynie to na przysz³e emerytury i oznacza, ¿e niektórzy ludzie bêd¹ musieli pracowaæ d³u¿ej a inni pogodziæ siê z ni¿szym standardem ¿ycia na emeryturze - twierdzi David Knox, partner w Mercer CFA Institute.

Niektóre kraje pozwoli³y w tym roku obywatelom na siêgniêcie po czêœæ ich oszczêdnoœci w funduszach emerytalnych przed osi¹gniêciem przez nich odpowiedniego wieku. Na przyk³ad Australia pozwoli³a tym obywatelom, których przychody spad³y o co najmniej 20 proc., by wyp³acili równowartoœæ 13 tys. USD ze swoich funduszów emerytalnych. Co ciekawe, po takie rozwi¹zania nie siê siêgnê³y Holandia i Dania, choæ aktywa emerytalne wynosz¹ tam oko³o 150 proc. ich PKB.

Football news:

Giroud on possible departure from Chelsea: Let me enjoy the win, I scored 4 goals. Then let's see
CSKA's last home game in the Europa League. Finally win?
Casillas-Ronaldo: just 750 goals? You can do better 😏
PSG President on 3:1 with Manchester United: We are fighting for the Champions League and always show ourselves in important moments
Lazio pulled out a draw with Borussia thanks to a controversial penalty: Schulz crashed into Milinkovic-Savic, the Serb dived beautifully
Jose Mourinho: Tottenham are one of the most important horses in the Europa League, we are in the race
Cherevchenko is the best RPL coach in November. He was ahead of Semak and Tedesco