Poland

Najemcy dostaną nawet 1500 zł na rachunki

Maj¹ byæ tanie mieszkania pod wynajem oraz dop³aty do czynszu dla poszkodowanych przez pandemiê.

Samorz¹dy maj¹ dostaæ wiêcej pieniêdzy na budowê mieszkañ komunalnych. Najemcy, którzy z powodu pandemii maj¹ problemy z zap³at¹ czynszu, mog¹ liczyæ na wsparcie finansowe.

Propozycje w tej sprawie zawiera projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspieraj¹cych rozwój mieszkalnictwa, który uchwali³ Sejm.

Z nowych przepisów wynika, ¿e na wsparcie finansowe mog¹ liczyæ najemcy wszystkich typów mieszkañ – komunalnych, towarzystw budownictwa spo³ecznego, spó³dzielczych czy te¿ wynajêtych od osoby prywatnej lub firmy – którzy wyst¹pi¹ o przyznanie dodatku mieszkaniowego i go otrzymaj¹. Wniosek w tej sprawie do gminy bêdzie mo¿na sk³adaæ do 31 grudnia 2020 r. Najemca ma wykazaæ, ¿e w ostatnich trzech miesi¹cach jego œredni miesiêczny dochód by³ o co najmniej 25 proc. ni¿szy w porównaniu z 2019 r., a tak¿e ¿e wynaj¹³ mieszkanie przed 14 marca 2020 r.

Rz¹d chce, by najemca otrzymywa³ maksymalnie 1500 z³ na pokrycie do 75 proc. miesiêcznego czynszu. Szacuje siê, ¿e przyznawane w praktyce dop³aty bêd¹ zbli¿one do tej kwoty.

Rz¹dowy pakiet mieszkaniowy zawiera tak¿e rozwi¹zania dotycz¹ce spo³ecznych agencji najmu, czyli SAN. Maj¹ zawieraæ wieloletnie umowy najmu z w³aœcicielami mieszkañ. Ci otrzymaj¹ te¿ gwarancje, ¿e regularnie i terminowo otrzymaj¹ czynsz. Nastêpnie SAN pozyskane mieszkania bêdzie podnajmowaæ.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu

Football news:

Juventus for the first time in the 123-year history of the club played without the Italians in defense and goal
Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season