Poland

Najdroższa wyspa na Florida Keys sprzedana. Zawrotna suma

Najdro¿sza wyspa na Florida Keys zosta³a sprzedana. Nowy w³aœciciel musia³ za ni¹ zap³aciæ 11 mln dolarów, czyli ponad 42 mln z³otych.

Posiad³oœæ sk³ada siê z g³ównego domu oraz dwóch domów dla goœci i przystani z miejscem na 15 ³odzi.

Cena jak¹ zap³aci³ za ni¹ nowy nabywca czyni j¹ najdro¿sz¹ sprzeda¿¹ w historii Marathon na Florydzie i najdro¿sz¹ prywatn¹ wysp¹ sprzedan¹ w Keys.

Wyspa ma powierzchniê ponad 20 tys. metrów kwadratowych i znajduje siê na archipelagu Florida Keys, nad Oceanem Atlantyckim. Dostaæ siê na ni¹ mo¿na ³odzi¹ lub sta³ym mostem.

G³ówny, najwiêkszy dom na wyspie ma dwa piêtra, na których znajduj¹ siê dwie sypialnie, du¿y salon, kuchnia, jadalnia oraz taras z widokiem na ocean. Jest te¿ basen oraz taras do opalania.

Wiêkszy dom goœcinny ma cztery sypialnie i cztery ³azienki, mniejszy dom ma jedn¹ sypialniê. Na wyspie jest nie tylko miejsce do cumowania ³odzi, ale tak¿e niewielka prywatna piaszczysta pla¿a. Ze wszystkich domów mo¿na podziwiaæ widok na wodê. Ca³¹ wyspa poroœniêta jest tropikaln¹ roœlinnoœci¹ i palmami.

Po raz pierwszy wyspa trafi³a na rynek nieruchomoœci w 2019 roku za 15,5 mln dolarów, ale d³ugo nie znalaz³ siê chêtny i zniknê³a z oferty. Jednak podczas pandemii koronawirusa gwa³townie wzrós³ popyta na odosobnione miejsca, gdzie mo¿na spêdzaæ kwarantannê lub izolowaæ siê od ludzi. Zaczê³y te¿ lepiej sprzedawaæ siê prywatne wyspy. Wed³ug portalu Mansion Global nowy nabywca wyspy nie jest lokalnym mieszkañcem Florydy.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored