Poland

Naimski: ostatni moment na decyzję o atomie

Decyzje o wyborze partnera i technologii dla elektrowni j¹drowej w Polsce zapadn¹ na prze³omie lat 2021 – 2022 – poinformowa³ minister Piotr Naimski, pe³nomocnik rz¹du ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, podczas debaty zorganizowanej przez Instytut Sobieskiego.

To ostatni moment na decyzje, byœmy zd¹¿yli z budow¹ sektora j¹drowego do czasu, gdy bêd¹ wy³¹czane du¿e moce w energetyce wêglowej – doda³ Naimski.

Pierwsza elektrownia j¹drowa ma ruszyæ za 13 lat, jednak jak dot¹d nie uda³o siê wybraæ modelu finansowego tej inwestycji. Wiadomo natomiast, ¿e polski rz¹d rozmawia o wspó³pracy z USA. Firmy amerykañskie maj¹ do koñca przysz³ego roku przygotowaæ swoj¹ ofertê partnerstwa w polskim projekcie.

– Struktura finansowania jest otwarta, bêdzie podlegaæ negocjacjom. Z pewnoœci¹ jednak konieczny jest udzia³ w tym przedsiêwziêciu Skarbu Pañstwa – skwitowa³ Naimski. Doda³, ¿e partner móg³by wzi¹æ na siebie po³owê nak³adów. Polski projekt j¹drowy w perspektywie 20 lat kosztowaæ ma oko³o 30 mld dolarów. Planowana jest budowa bloków o ³¹cznej mocy 6 – 9 GW. Pierwszy reaktor ma ruszyæ w 2033 r., a ostatni w roku 2043.

Three Mile Island nuclear power plant in Middletown, Pennsylvania, U.S./Bloomberg

W swoim najnowszym raporcie Instytut Sobieskiego przekonuje, ¿e energetyka j¹drowa jest niezbêdna do osi¹gniêcia neutralnoœci klimatycznej przez Polskê. Szacuje te¿, ¿e realizacja projektu j¹drowego spowoduje utworzenie kilkudziesiêciu tysiêcy miejsc pracy. Natomiast kolejne etaty, powsta³e w wyniku pojawienia siê nowej ga³êzi przemys³u i zwiêkszenia wydatków konsumpcyjnych, mog¹ podwoiæ te liczby.

Autorzy raportu przekonuj¹, ¿e decyzje inwestycyjne powinny zapaœæ niezw³ocznie, bo ka¿dy rok zw³oki powoduje znaczne straty gospodarcze. Zwracaj¹ uwagê na szybko rosn¹ce koszty energii dla przemys³u i postêpuj¹c¹ utratê konkurencyjnoœci polskich firm na rynkach zagranicznych. W ich ocenie model biznesowy dla polskiego atomu musi byæ przemyœlany, kompleksowy, akceptowalny i sprawiedliwy spo³ecznie, poniewa¿ zdeterminuje rozwój Polski na nastêpne 100 lat.

Football news:

Conte suspended for 2 matches for insulting the referee
Granovskaya on Tuchel: It is not easy to change a coach in the middle of the season, but we are happy to get one of the best coaches in Europe
Thomas Tuchel: I thank Chelsea for their trust, it feels amazing. We all respect Lampard's work
Chelsea will commemorate sportsmen victims of the Holocaust before the match against Wolverhampton
Tuchel has taken charge of Chelsea
Barcelona has confirmed that the presidential election will be held on March 7
The Premier League changed the rule outside the game after a strange goal by City: Rhodri took the ball away, jumping out of the offside, and gave the goal