Poland

Nago promuje Cyberpunka. Kim jest partnerka Elona Muska?

Shutterstock

Promuj¹ca grê Cyberpunk Grimes w produkcji tak¿e wyst¹pi³a jako wokalistka-cyborg, zatem mo¿na siê spodziewaæ kolejnych zaskoczeñ promocyjnych. Zw³aszcza, ¿e do premiery tylko tydzieñ.

Kanadyjska wokalistka Grimes ma 32 lata, znana jest g³ównie w krêgach muzyki alternatywnej.  W tym roku urodzi³a pierwsze dziecko, a poniewa¿ jego ojcem jest Elon Musk, za³o¿yciel Tesli i SpaceX, o fakcie dowiedzia³ za poœrednictwem Twitera siê zaraz ca³y œwiat. Do tego rodzice nadali ch³opcu chyba najdziwniejsze imiê œwiata – X A A-12, choæ ostatecznie urzêdnicy z Kalifornii zdecydowali, ze takie imiê jednak nie mo¿e siê utrzymaæ. Póki co rodzice zmienili je na nie mniej dziwaczne X A A-XII.

Od kilku dni serwisy internetowe na ca³ym œwiecie pokazuj¹ nagie zdjêcie Grimes z przyjació³k¹ Liv Boeree, które w ten sposób promuj¹ polsk¹ grê Cyberpunk 2077. Wokalistka nie zrobi³a tego z czystej ekscytacji, sama gra w Cyberpunk – jej postaæ to LizzyWizzy, piosenkarka-cyborg. Dlatego jej zaanga¿owanie w nadchodz¹c¹ premierê ma tak¿e takie uzasadnienie, choæ zapewne ga¿a od producenta gry przewa¿y³a. Rozg³os jest ogromny, nie wiadomo czy bêd¹ kolejne ods³ony wspó³pracy wokalistki i studia – CD Projekt nie odpowiedzia³ nam na takie pytanie.

Grimes naprawdê nazywa siê Claire Elise Boucher, urodzi³a siê w Vancouver,  jest muzycznym samoukiem, sama pisze teksty i komponuje, zajmuje siê równie¿ sztukami wizualnymi. Zaczê³a jako nastolatka, najpierw publikowa³a swoje utwory w serwisie MySpace – mia³a trzy profile, ka¿dy nawi¹zywa³ do nazwy Grimes. Po trzech latach amatorszczyzny dekadê temu wyda³a  album pt. „Geidi Primes” zainspirowany seri¹ ksi¹¿ek o Diunie. Od razu wzbudzi³ rozg³os, w tym sam roku wyda³a drugi album, wystêpowa³a podczas trasy koncertowej szwedzkiej wokalistki Lykke Li w USA.

W 2012 r. mo¿na ju¿ mówiæ o wielkim prze³omie w jej karierze. Najpierw podpisa³a kontrakt z brytyjska wytwórni¹ 4AD – to legenda alternatywy, w latach 80. wydawa³a np. Bauhaus, Cocteau Twins, Dead Can Dance, teraz reprezentuje choæby The National czy Beirut. Dla niej wyda³a album „Visions”, który New Musical Express okreœli³ jako jeden z wybitnych i zamieœci³ nawet w zestawieniu 500 najlepszych p³yt wszechczasów. Szumu narobi³ singiel „Oblivion”, poleca³ go renomowany serwis muzyczny Pitchfork.

W 2016 r. wyst¹pi³a w Polsce w ramach Opene’r Festival. Jako support wystêpowa³a na koncertach Florence&The Machine czy Lany del Ray.

Wydawa³a kolejne albumy, ostatni w 2020 r. jednak media bardziej obserwowa³y zmiany w jej ¿yciu prywatnym.  Zwi¹zku z Elonem Muskiem poinformowa³a w 2018 r., na pocz¹tku 2020 og³osili, i¿ spodziewaj¹ siê dziecka.

Football news:

Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out