Poland

Na przykład Majewski

Akcja ABW w redakcji Wprost. Z prawej Micha³ Majewski

Wielki to by³ artysta, inteligentny, wra¿liwy i zabójczo dowcipny. Zmar³ po czterdziestce, w sumie niewiele po sobie zostawi³, ale legenda przetrwa³a. Nie wiedzieliœmy jednak, ¿e Wies³aw Dymny mia³ dar prorokowania. A mia³, czego dowodem jego klasyczny monolog z „Piwnicy Pod Baranami".

„Doœæ ju¿ tego ca³ego mem³ania. WeŸmy przyk³ad z Majewskiego. Ten nie mem³a, a jak coœ powi, no to boki zrywaæ". S³usznie, panie Wies³awie, Micha³ Majewski nie mem³a i nigdy nie mem³a³. Przez lata dziennikarz, a zaczyna³ w „Rzeczpospolitej", da³ siê poznaæ jako rasowy reporter œledczy i wali³ prosto z mostu, nie mem³a³. Nie chodzi³ na kompromisy, wierzy³, ¿e prawda i uczciwoœæ go obroni¹. Mo¿e i obroni¹, ale nie przed tymi s¹dami. Tego nie przewidzia³.

W³aœnie zosta³ prawomocnie skazany na 18 tys. z³ grzywny za to, ¿e w czerwcu 2014 roku broni³ komputera przed agentami ABW, którzy wtargnêli do redakcji „Wprost". Jak pamiêtamy, tygodnik ujawni³ aferê pods³uchow¹ i kompromituj¹ce rz¹d Tuska nagrania trafi³y do sieci oraz na ³amy pisma. Tego w³adza darowaæ nie mog³a i za sprawê wziêli siê prokuratorzy. Nie, nie œcigali agentów ABW ani tych, którzy ich tam wys³ali. Zabrali siê za Majewskiego.

Dowiedz siê wiêcej: Micha³...

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level