Poland

Na Majorce ubyło hoteli

W ci¹gu roku na Balearach uby³o ponad 17 procent hoteli i ponad 20 procent firm transportowych obs³uguj¹cych turystów – wynika z analizy departamentu ubezpieczeñ spo³ecznych Seguridad Social.

Departament ubezpieczeñ spo³ecznych Seguridad Social przeanalizowa³ dane z sektora prywatnego na Balearach – podaje gazeta „Mallorca Magazin” w swoim elektronicznym wydaniu. Z raportu wynika, ¿e na koniec wrzeœnia na Balearach dzia³a³o o ponad 10 procent firm mniej ni¿ przed rokiem. Konkretnie uby³o 4,8 tysi¹ca przedsiêbiorstw. Teraz w regionie dzia³a 42,8 tysi¹ca firm. Statystyki nie obejmuj¹ samozatrudnionych, którzy s¹ jedn¹ z grup najmocniej poszkodowanych przez kryzys.

Najbardziej skutki pandemii odczuwa bran¿a us³ugowa, w tym turystyczna. Na Balearach w us³ugach dzia³a 34 tysi¹ce firm, gazeta nie podaje jednak, ilu przedsiêbiorców jest aktywnych w poszczególnych bran¿ach. Wiadomo natomiast, ¿e liczba hoteli skurczy³a siê o 17 procent. O 21,6 procent spad³a z kolei liczba firm transportowych, które przewo¿¹ turystów do hoteli lub na lotnisko.

W gastronomii dzia³a o 12,5 procent mniej firm ni¿ przed rokiem. Z ankiety prowadzonej wœród przedsiêbiorców wynika, ¿e ponad 45 procent nie zamierza prowadziæ dzia³alnoœci zim¹, co wiêcej, czêœæ twierdzi, ¿e zamknie biznes na sta³e.

Football news:

Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result