Poland

Na czym polega pozycjonowanie sklepów na Magento?

Co ³¹czy Magento i SEO?

Magento to otwarte oprogramowanie (z mo¿liwoœci¹ edytowania kodu Ÿród³owego) sklepu internetowego. Ma dwie wersje: Magento Open Source i Magento Commerce. Na Magneto mo¿na zbudowaæ sklep od podstaw albo przenieœæ go z innej platformy.

Magento to jedna z lepszych platform do zarz¹dzania witrynami e-commerce, nawet tymi rozbudowanymi i obs³uguj¹cymi du¿¹ liczbê zamówieñ. Z uwagi na wiele rozwi¹zañ, zw³aszcza na pocz¹tku mog¹ pojawiæ siê problemy z zarz¹dzaniem sklepem. Z pewnoœci¹ Magneto jest platform¹ przyjazn¹ dla SEO. Pozycjonowanie sklepów na Magento jest mo¿liwie dziêki rozwi¹zaniom takim jak np.:

Magento jest zintegrowane z narzêdziami Google u³atwiaj¹cymi analitykê i promocjê, np. Google Analytics, Google Tag Manager (tylko w wersji Magento Commerce), Google Ads, a tak¿e pozwala zarz¹dzaæ ustawieniami w zakresie polityki prywatnoœci. Sklep mo¿na po³¹czyæ z porównywarkami cen i stronami w mediach spo³ecznoœciowych. Platforma oferuje równie¿ inne narzêdzia np. marketingowe, B2B, do obs³ugi klientów, analityki, raportowania (np. problemów na stronie), zarz¹dzania zamówieniami.

Pozycjonowanie sklepów na Magento

Na pewno pierwszym krokiem powinna byæ szczegó³owa analiza. Audyt SEO sklepów na Magento pozwoli wykryæ problemy na stronie wp³ywaj¹ce na widocznoœæ witryny w wynikach wyszukiwania i opracowaæ rozwi¹zania naprawcze. Pozycjonowanie sklepów na Magento obejmuje s³owa kluczowe, treœci, architekturê strony, linki. Optymizacji zostaj¹ poddane elementy takie jak sitemap, znaczniki meta title i meta description, nag³ówki, pliki robots.txt, certyfikat SSL.

Jednym z czêstych problemów wp³ywaj¹cych negatywnie na pozycjê w Google s¹ powtarzaj¹ce siê opisy produktów i niew³aœciwe opisy kategorii. St¹d te¿ optymalizacja dotyczy opisów produktów i kategorii – nale¿y zadbaæ o unikalne treœci, prawid³owe nag³ówki i rozmieszczenie w³aœciwych s³ów kluczowych. W Magento Marketplace znajduj¹ siê rozszerzenia do optymalizacji witryny usprawniaj¹ce hosting, wydajnoœæ i pomagaj¹ce w monitorowaniu strony.

Pozycjonowanie Magento – do daje?

Czy pozycjonowanie jest konieczne? Jeœli chcesz, ¿eby Twój sklep znajdowa³ siê na wysokich pozycjach w wynikach wyszukiwania, to tak. A dok³adniej, jeœli zauwa¿asz, ¿e Twój sklep jest rzadziej odwiedzany, albo obserwujesz spadki w pozycjach, konieczna bêdzie optymalizacja strony sklepu pod k¹tem wyszukiwarek. Pozycjonowanie sklepów na Magento to proces, który pozwala znaleŸæ problemy zwi¹zane z widocznoœci¹ w wyszukiwarce i u¿ytecznoœci¹ serwisu, a nastêpnie naprawiæ je.

Strony zajmuj¹ce najwy¿sze pozycje w SERP (na liœcie adresów odpowiadaj¹cym s³owom kluczowym) przejmuj¹ najwiêcej ruchu, zw³aszcza te w TOP3. Ruch dla sklepu internetowego oznacza sprzeda¿ i konwersjê, za któr¹ idzie te¿ rozpoznawalnoœæ. Jednak sama widocznoœæ w Google nie wystarczy, by zatrzymaæ potencjalnego kupuj¹cego na stronie i zachêciæ do dzia³ania. Optymalizacja sklepu internetowego poprawia równie¿ doœwiadczenia u¿ytkowników. Platforma Magento dostarcza narzêdzia zakupowe dziêki, którym u¿ytkownik znajdzie to, czego szuka i zrobi to w sposób, który mu odpowiada, np. przefiltruje produkty po cenie i wybierze dowoln¹ formê p³atnoœci, a po zakupie zrecenzuje produkt.

Materia³ Promocyjny

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life