Poland

MSZ wydało oświadczenie ws. Polaka z Plymouth

Pacjent w œpi¹czce

Adobe Stock

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, ¿e w sprawie obywatela Polski przebywaj¹cego w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii, w ramach posiadanych kompetencji i upowa¿nieñ, nadal podejmuje wszelkie mo¿liwe dzia³ania na poziomie politycznym, prawnym i konsularnym - czytamy na stronie resortu.

MSZ zapewnia, ¿e prace nad nadaniem statusu dyplomatycznego Polakowi nie trac¹ na intensywnoœci.

Resort dodaje, ¿e ambasada RP w Londynie wyst¹pi³a w pi¹tek do w³adz brytyjskich z wnioskiem o akredytacjê i przyznanie statusu dyplomatycznego. Polska czeka na decyzjê w³adz Wielkiej Brytanii.

Przypomnijmy, ¿ew pi¹tek Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyda³o paszport dyplomatyczny Polakowi.

Wieczorem tego samego dnia warszawski s¹d okrêgowy zadecydowa³ o ca³kowitym ubezw³asnowolnieniu pacjenta, który przebywa w œpi¹czce w Wielkiej Brytanii. S¹d orzek³ równie¿ o mo¿liwoœci transportu Polaka do kraju, na co wczeœniej nie zgodzi³ siê s¹d brytyjski.

W sobotê wiceminister sprawiedliwoœci Marcin Warcho³ poinformowa³, ¿e wyst¹pi³ z wnioskiem o przekazanie rodaka do brytyjskiego ministra sprawiedliwoœci. Warcho³ zwróci³ siê równie¿ do ministra zdrowia Wielkiej Brytanii z proœb¹ o ponowne przy³¹czenie mêzczyzny do aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie.

Pan S³awomir od kilkunastu lat mieszka w Anglii. 6 listopada 2020 roku stwierdzono u niego zawa³ i zatrzymanie akcji serca na co najmniej 45 minut. Brytyjscy lekarze uznali, ¿e u mê¿czyzny dosz³o do powa¿nego i trwa³ego uszkodzenia mózgu. Ich zdaniem w najlepszym interesie pacjenta le¿y wycofanie wszystkich zabiegów podtrzymuj¹cych ¿ycie.

Na od³¹czenie aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie zgodzili siê ¿ona i dzieci pana S³awomira, mieszkaj¹cy w Anglii. Szpital w Plymouth wyst¹pi³ do s¹du o formaln¹ zgodê na ten krok. Sprzeciwiaj¹ siê temu inni cz³onkowie rodziny: mieszkaj¹ce w Polsce matka i siostra oraz mieszkaj¹ce w Anglii druga siostra mê¿czyzny i jego siostrzenica. Twierdzi³y, ¿e bêd¹c katolikiem, nie chcia³by on, aby jego ¿ycie zosta³o zakoñczone. Spór trafi³ do s¹du.

W rozwi¹zanie sporu zaanga¿owa³ siê m.in polski rz¹d i Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeden z polskich szpitali wyrazi³ gotowoœæ przyjêcia p. S³awomira, lecz brytyjski s¹d nie zgodzi³ siê na transport Polaka do ojczyzny ze wzglêdu na stan jego zdrowia.

W miêdzyczasie Polaka kilkakrotnie od³¹czano od aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie. By³a z powrotem w³¹czana w zwi¹zku z odwo³aniami do s¹du i skarg¹ rodziny do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, która jednak nie zosta³a przyjêta. Media brytyjskie i polskie donios³y dwa dni temu o kolejnym od³¹czeniu Polakowi od¿ywiania i wody w brytyjskim szpitalu.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar