Poland

MSZ Szwecji: Podróże w czasie Wielkanocy? Raczej nie

Lotnisko w Los Angeles

AFP

Szefowa MSZ Szwecji, Ann Linde, wyrazi³a sceptycyzm co do tego czy w okresie œwi¹t Wielkiejnocy (4-5 kwietnia) mo¿liwe bêdzie swobodne, bezpieczne podró¿owanie po œwiecie.

Szwedzi - wed³ug s³ów Linde - maj¹ "nie spodziewaæ siê mo¿liwoœci podró¿owania po œwiecie" w czasie Wielkiejnocy.

Szwecja przed³u¿y³a okres obowi¹zywania rekomendacji dla swoich obywateli, by unikali podró¿y poza UE i strefê Schengen jeœli nie jest to konieczne.

- Szacujemy, ¿e niepewnoœæ bêdzie utrzymywaæ siê globalnie przez kilka miesiêcy. To ogólna ocena tego, jak bêdzie wygl¹da³a sytuacja w pañstwach, które mog¹ byæ celami podró¿y - oœwiadczy³a Linde.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7