Poland

MŚ w Oberstdorfie: Wskazanie na Graneruda

Najpierw, po dwóch dniach treningów, trener Michal Doležal wy³oni³ polsk¹ pi¹tkê na kwalifikacje, a w³aœciwie czwórkê, bo obroñca tytu³u mistrza œwiata Dawid Kubacki miejsce mia³ gwarantowane z urzêdu. Decyzja sprowadza³a siê w istocie tylko do wyboru: Klemens Murañka czy Jakub Wolny. Ostatnie czwartkowa seria da³a odpowiedŸ – Murañka.

Czeski trener Polaków postanowi³ tak¿e, ¿e nie bêdzie przemêczaæ pozosta³ych, zw³aszcza Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr ¯y³a mieli w czwartek odpoczywaæ, by z nowymi si³ami ruszyæ w pi¹tek do akcji. Ruszyli wiêc dopiero wieczorem w serii próbnej przed kwalifikacjami pokazuj¹c, ¿e przerwa raczej im nie zaszkodzi³a, choæ Halvor Egner Granerud, Anže Lanišek i Markus Eisenbichler wci¹¿ wydawali siê nieco silniejsi.

Kwalifikacje z udzia³em 66 skoczków wygra³ lider PŒ. Na razie Norweg dominuje w Oberstdorfie w ka¿dej serii, w treningowych tak¿e. Skoczy³ w pi¹tek elegancko 105,5 m, nie mo¿na kryæ, ¿e ³adniejszego skoku nie ogl¹dano. Za plecami Greneruda jednak t³ok, a w nim wyró¿nili siê Lanišek, mistrz œwiata z 2017 roku Stefan Kraft, Daniel Andre Tande , Yukiya Sato i dwaj polscy mistrzowie – Stoch i Kubacki. Miêdzy nimi ró¿nice by³y niewielkie, wiêc nadzieja na interesuj¹c¹ walkê o medale jest uzasadniona. W sobotê konkurs. Seria próbna od 15.15, pocz¹tek pierwszej serii o 16.30 (transmisje w Eurosporcie 1, TVP 1 i TVP Sport).

Rywalizacjê rozpocznie 51 skoczków, gdy¿ na ostatnim, 50. miejscu kwalifikacji zmieœcili siê wspólnie Kazach Dani³ Wasiliew i Czech Filip Sakala.

Wczeœniejszy konkurs dru¿ynowy kobiet na skoczni normalnej przyniós³ niema³e emocje, tak¿e kibicom polskich skoczkiñ, choæ nie dotyczy³a ich walka o podium, tylko o siódme miejsce z Czeszkami.

O g³ówne zaszczyty walczy³y trzy dru¿yny: Austria, S³owenia i Norwegia. W po³owie konkursu kolejnoœæ by³a w³aœnie taka, ró¿nice miedzy liderkami minimalne, a adrenalinê zdecydowanie podnosi³y skoki dwóch pañ: Niki Kriznar i Marity Kramer. Jak S³owenka wyprowadza³a swe kole¿anki na prowadzenie, tak Austriaczka likwidowa³a ich ca³¹ przewagê, nawet z ma³ym naddatkiem. Scenariusz powtórzy³ siê w obu seriach, Kriznar w drugiej serii rozpoczê³a rywalizacjê od skoku dnia – 106 m, do próby Kramer S³owenki mia³y 12 punktów przewagi nad Austri¹, ale rekordzistka skoczni normalnej skoczywszy 104 m da³a z³oto swej dru¿ynie, koñcowa ró¿nica wynios³a ledwie 1,4 pkt. Trochê zawiod³a kole¿anki niespodziewana mistrzyni œwiata Ema Klinec. Polki stara³y siê dzielnie, najpierw, by awansowaæ wœród 12 ekip do fina³owej ósemki.

Uda³o siê wzglêdnie ³atwo – Finki, Amerykanki, Kanadyjki i Rumunki by³y gorsze. Najlepsz¹ z Polek by³a znów Anna Twardosz, ale swój wk³ad w awans o jedn¹ pozycjê, przed Czeszki, mia³a te¿ ta najs³absza, Joanna Szwab, zw³aszcza gdy poprawi³a skok w drugiej serii o 6,5 m (i o 23 punkty).

Dwa medale w pierwszej konkurencji kombinacji norweskiej – rywalizacji mê¿czyzn na skoczni normalnej i w biegu na 10 km zdobyli Norwegowie Jarl Magnus Riiber (z³oty) i Jens Luraas Oftebro (br¹zowy), przedzieli³ ich Fin Ilkka Herola. Polacy – Szczepan Kupczak i Andrzej Szczechowicz w tle. Norwegia do pi¹tku wieczorem zdoby³a wiêc osiem z piêtnastu medali mistrzostw. Oprócz skoczków o z³ote, srebrne i br¹zowe œnie¿ynki FIS walczyæ bêd¹ w sobotê biegaczki (7,5+7,5 km) i biegacze (15+15 km) w biegach ³¹czonych oraz zawodniczki w kombinacji norweskiej (skok na skoczni normalnej plus bieg na 5 km).

Skoki – kwalifikacje mê¿czyzn na skoczni normalnej:

1. H. E. Granerud (Norwegia) 144,2 pkt (105,5 m)

2. A. Lanišek (S³owenia) 137,4 (103)

3. S. Kraft (Austria) 134,4 (101,5)

4. D. A. Tande (Norwegia) 133,6 (102,5)

5. Y. Sato (Japonia) 131,8 (104,5)

6. K. Stoch 131,6 (101)

7. D. Kubacki 131,5 (100,5)

15. P. ¯y³a 123,6 (97)

25. K. Murañka 119,2 (96)

29. A. Stêka³a (wszyscy Polska) 116,1 (95)

Skoki – konkurs dru¿ynowy kobiet:

1. Austria 959,3 pkt (D. Iraschko-Stolz 97 i 99,5 m; S. Sorschag 88 i 93,5; C. Hoelzl 89,5 i 96,5; M. Kramer 102,5 i 104)

2. S³owenia 957,9 (N. Kriznar 98 i 106; S. Rogelj 93,5 i 96,5; U. Bogataj 91,5 i 97; E. Klinec 91 i 95,5)

3. Norwegia 942,1 (S. Opseth 98 i 99; A. O. Stroem 87 i 91; T. M. Bjoerseth 93 i 98,5; M. Lundby 95,5 i 97,5)

7. Polska 631,2 (A. Twardosz 87,5 i 83, K. Rajda 77 i 78; J. Szwab 64,5 i 71; K. Karpiel 81,5 i 82).

Kombinacja norweska – mê¿czyzni (skocznia normalna+bieg 10 km):

1. J. M. Riiber (Norwegia) 23.01,2 min.

2. I. Herola (Finlandia) +0,4 s straty

3. J. L. Oftebro (Norwegia) +0,9

29. S. Kupczak (Polska) +2.58,6

38. A. Szczechowicz (Polska) +4.26,0.

Klasyfikacja medalowa:

1. Norwegia 2-3-3 (8)

2. S³owenia 1-1-1 (3)

3. Szwecja 1-0-0 (3) i Austria 1-0-0 (3)

5. Finlandia 0-1-0 (1)

6. Japonia 0-0-1 (1).

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored