Poland

Morawiecki zaprezentował Krajowy Plan Odbudowy

Premier Mateusz Morawiecki

Premier Mateusz Morawiecki

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Rz¹d ods³oni³ nieco Krajowy Plan Odbudowy. Plan ma pomóc odbudowaæ gospodarkê po kryzysie zwi¹zanym z pandemi¹ koronawirusa i uodporniæ j¹ na przysz³oœæ.

Przygotowanie KPO to warunek wykorzystania pieniêdzy europejskiego Funduszu Odbudowy. Bud¿et tego funduszu to 750 mld euro. Polska mo¿e liczyæ na 57 mld euro unijnego wsparcie.

Rz¹d chce przeznaczyæ z tego 18,7 mld z³ na poprawê wzrostu produktywnoœci, wydajnoœci i konkurencyjnoœci naszej gospodarki. – Dziêki temu Polacy bêd¹ wiêcej zarabiali i potem inwestowali w w nasz¹ gospodarkê – t³umaczy³ w czasie pi¹tkowej prezentacji KPO premier Mateusz Morawiecki.

19,2 mld z³ ma pójœæ na poprawê efektywnoœci i jakoœci systemu zdrowia. 28,6 mld z³ rz¹d chce przeznaczyæ na zielon¹ i inteligentn¹ mobilnoœæ. Kolejne 27,4 mld z³ pójdzie na zielon¹ energiê i zmniejszenie energoch³onnoœci, a 13,7 mld z³ na transformacjê cyfrow¹. Wszystko to bêd¹ bezzwrotne dotacje.

Rz¹d wyœle teraz PKO do konsultacji, które potrwaj¹ do 2 marca. Potem poprawi i uzupe³ni Plan i wyœle go do akceptacji przez KE. Ma na to czas do 30 kwietnia. – Na pewno zd¹¿ymy – zapewnia rz¹d.

Football news:

Messi scored 30+ goals for the season for the 13th time in a row
Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third