Poland

Morawiecki: Turystyka źródłem zakażeń. Poczeka na otwarcie

Gastronomia, hotelarstwo i turystyka jego jedno ze Ÿróde³ zaka¿eñ koronawirusem bêd¹ otwierane w póŸniejszym terminie – stwierdzi³ podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Konferencja poœwiêcona by³a wykorzystaniu unijnych funduszy, ponad 770 miliardów z³otych, na odbudowê po epidemii. Premier zapowiedzia³ „bezprecedensowe uderzenie inwestycyjne w Polsce w najbli¿szych kilku latach”.

Morawiecki pytany by³ te¿ o komentarz do sytuacji przedsiêbiorców, którzy ucierpieli w wyniku pandemii i zapowiadaj¹ odst¹pienie od przestrzegania obostrzeñ i otwierania swoich biznesów. – jest kilka bran¿, które s¹ najmocniej dotkniête koronawirusem. Te bran¿e musia³y byæ zamkniête, bo zgodnie z opini¹ ekspertów poniewa¿ by³y jednym z g³ównych Ÿróde³ zaka¿eñ. To s¹ gastronomia, hotelarstwo, turystyka. Dlatego Polska ju¿ w listopadzie by³a gotowa ¿eby ratowaæ te bran¿e, to jest w sumie 40 PKD, czterdzieœci ró¿nych charakterystycznych bran¿. Musieliœmy czekaæ na zgodê Komisji Europejskiej, ale od kilku dni dystrybucja œrodków przebiega w najszybszy mo¿liwy sposób. Nie ze œrodków unijnych, podkreœlam, ale z bud¿etu w³asnego, ta pomoc p³ynie szerokim strumieniem – mówi³ Morawiecki.

– Wola³bym, ¿eby te firmy dzia³a³y, ponownie by³y otwarte. Dlatego bêdziemy starali siê w ci¹gu najbli¿szych dziesiêciu dni wypracowaæ z przedstawicielami tych bran¿ protoko³y sanitarne i w lutym, ale trudno powiedzieæ od którego lutego, wdra¿aæ te protoko³y w ¿ycie – doda³.

Premier mówi³ te¿, ¿e „z pokor¹” musi przyznaæ, ¿e strategia jak¹ przyj¹³ rz¹d zwalczania koronawirusa, sprawdzi³a siê, co widaæ na tle innych pañstw europejskich, szczególnie Czech i S³owacji, w których sytuacja kilka miesiêcy temu „wydawa³a siê uspokojona, a dziœ jest du¿o gorzej”. – Podjêliœmy w listopadzie bardzo trudne decyzje zwi¹zane ze œwiêtami, sylwestrem, feriami dla dzieci w jednym terminie, które dzisiaj nam pomagaj¹.

-Dzisiaj najwa¿niejszy jest program szczepieñ. Program, który z naszej perspektywy przebiega dobrze, nawet bardzo dobrze, chocia¿ jesteœmy limitowani liczb¹ dawek. Cieszê siê, ze wkrótce dotr¹ do Polski dawki innych producentów. To jest dzisiaj jedyne remedium na koronawirusa – deklarowa³ premier.

Jak mówi³, tylko dziêki szczepieniom bêdzie mo¿na otwieraæ gospodarkê i ratowaæ miejsca pracy. – Przez aktywnoœæ gospodarcz¹, a nie setki miliardów z³otych z bud¿etu pañstwa na ratowanie miejsc pracy.

Wczeœniej minister … zapowiedzia³a, ¿e uda³o siê wynegocjowaæ mo¿liwoœæ finansowania ze œrodków na odbudowê tak¿e „celów zwi¹zanych z kultur¹ i turystyk¹, infrastruktury gazowej czy bezpieczeñstwa na lotniskach”, obok wielu innych dziedzin.

Football news:

Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident
Laporta meets with Koeman and Barcelona players