Poland

Morawiecki: Praca zdalna zamiast lockdownu

- Wszyscy pracownicy administracji, publicznej którzy nie musz¹ pracowaæ stacjonarnie musz¹ pracowaæ zdalnie - powiedzia³ podczas pi¹tkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki. Przejœcie na tryb zdalny ma obowi¹zywaæ od poniedzia³ku.

Premier doda³, ¿e decyzje o tym, kto mo¿e pracowaæ zdalnie podejm¹ odpowiedni szefowie jednostek. 

Morawiecki zwróci³ siê tak¿e do dyrektorów i szefów firm z proœb¹ organizacji pracy poza miejscem pracy. Ka¿dy pracownik, którego charakter pracy pozwala na wype³nianie obowi¹zków zdalnie powinien zdaniem premiera przejœæ na taki tryb. Wszystko zale¿y jednak od dobrej woli przedsiêbiorców. 

Premier zauwa¿y³, ¿e to jedyny sposób, by wyhamowaæ rozprzestrzenianie siê wirusa w kraju i unikniêcie wprowadzenia tzw. lockdownu.

- Musimy dystansowaæ kontakty miêdzy ludŸmi. (...) Proszê o pracê zdaln¹ - apelowa³ Prezes Rady Ministrów.

- Chodzi o to, ¿ebyœmy mogli razem spêdzaæ œwiêta Bo¿ego Narodzenia - doda³. Premier podkreœli³, ¿e dzieci z klas podstawowych I-III nadal maj¹ obowi¹zek uczêszczania do placówek.

Wszystko zale¿y od tego, jak bêdzie wygl¹daæ poziom zachorowañ na koronawirusa w najbli¿szym czasie.

- PotwierdŸmy to, ¿e dbamy o tych, których kochamy. Wa¿na jest nasza wspólna solidarnoœæ, postawimy tamê wirusowi - podsumowa³ premier Morawiecki.

Football news:

Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward
Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona