Poland

Morawiecki: Nikogo nie będziemy zmuszać do szczepień

Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Hurtowni Farmaceutycznej Urtica i Pharmalink w £odzi

fot. KPRM/ Adam Guz

Planowane na pocz¹tek przysz³ego roku rozpoczêcie szczepieñ na COVID 19 to ogromna zdrowotna operacja logistyczna. Bêdzie ona poprzedzona kampani¹ informacyjn¹ - napisa³ na Facebooku szef rz¹du.

Na swoim profilu na Facebooku Morawiecki zamieœci³ podstawowe informacje dotycz¹ce akcji szczepieñ przeciwko koronawirusowi.

Przypomnia³, ¿e szczepienia bêd¹ dobrowolne, darmowe i dwudawkowe, a rejestracja bêdzie siê odbywaæ online lub bezpoœrednio.

Morawiecki zapewni³ te¿, ¿e akcjê szczepieñ poprzedzi Kampania informacyjna, która dostarczy wszystkich niezbêdnych informacji.

"I, na co liczê najbardziej, rozwieje wszelkie obawy i nieprawdziwe informacje" - napisa³ szef rz¹du.

Premier doda³, ¿e nikt do szczepieñ nie bêdzie zmuszany, ale za ich pomoc¹ powinien byæ osi¹gniêty jeden cel - ochrona wszystkich Polaków przed wirusem.

Football news:

Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams