Poland

Monitor Polski z 22 stycznia 2021 (poz. 91-99)

- Og³oszenie Przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 stycznia 2021 r. o mo¿liwoœci uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego 2021-01-22 Pobierz dokument (poz. 99)

- Og³oszenie Przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 stycznia 2021 r. o mo¿liwoœci uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (poz. 98)

- Obwieszczenie Prezesa Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim S¹dzie Administracyjnym w Gliwicach (poz. 97)

-  Uchwa³a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie upamiêtnienia 40. rocznicy rejestracji Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów (poz. 96)

- Zarz¹dzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia sk³adników maj¹tkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczêtych i niezakoñczonych przekszta³conego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (poz. 95)

- Oœwiadczenie rz¹dowe z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwi¹zania Rzeczypospolitej Polskiej Umow¹ miêdzy Rz¹dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz¹dem Laotañskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisanej w Warszawie dnia 4 paŸdziernika 1976 r. (poz. 94)

- Umowa miêdzy Rz¹dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz¹dem Laotañskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 4 paŸdziernika 1976 r. (poz. 93)

- Oœwiadczenie rz¹dowe z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwi¹zania Rzeczypospolitej Polskiej Umow¹ miêdzy Rz¹dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz¹dem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisan¹ w Warszawie dnia 11 wrzeœnia 1976 r. (poz. 92)

- Umowa miêdzy Rz¹dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz¹dem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 11 wrzeœnia 1976 r. (poz. 91)

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17