Poland

MON w 2021 roku chce wyszkolić 2500 cyberwojowników

Minister Mariusz B³aszczak podczas inauguracji ECSC

Minister Mariusz B³aszczak podczas inauguracji ECSC

fot. MON

W przysz³ym roku Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeñstwa mo¿e wyszkoliæ 2500 przysz³ych cyberwojowników.

Szef resortu obrony narodowej Mariusz B³aszczak powo³a³ now¹ instytucjê, która ma siê zaj¹æ szkoleniem ¿o³nierzy i pracowników cywilnych wojska w zakresie dzia³añ w cyberprzestrzeni.

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeñstwa ma dzia³aæ w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz w kompleksie wojskowym nr 2147 w Wa³czu. Jak nas informuje wydzia³ prasowy MON, w 2021 roku w Centrum planowane jest przeszkolenie oko³o 2500 kursantów.

„Szkolenia bêd¹ prowadzone w trybie stacjonarnym, online i hybrydowym. Jednak du¿a czêœæ szkoleñ ma charakter warsztatowy i laboratoryjny, dla których preferowana jest stacjonarna forma zajêæ. Dlatego ostateczna liczba przeszkolonych bêdzie uzale¿niona od sytuacji epidemiologicznej" – podaje resort obrony. „Szkolenia bêd¹ organizowane przez etatowych ¿o³nierzy i pracowników resortu obrony narodowej Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeñstwa, planowane jest tak¿e zaanga¿owanie specjalistów z rynku cywilnego oraz przedstawicieli œwiatowych potentatów w technologii IT i licz¹cych siê oœrodków szkoleniowych na ca³ym œwiecie" – dodaje MON.

Podobne instytucje dzia³aj¹ np. w USA, Izraelu czy Estonii. Centrum ma wyszkoliæ osoby, które w przysz³oœci zasil¹ nowy rodzaj wojsk, czyli Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Te maj¹ osi¹gn¹æ pe³n¹ zdolnoœæ operacyjn¹ w 2025 roku - zapowiedzia³ w poprzednim tygodniu gen. bryg. Karol Molenda, szef Narodowego Centrum Bezpieczeñstwa Cyberprzestrzeni, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

WOC maj¹ zapewniæ bezpieczeñstwo wojskowej sieci, monitorowaæ zagro¿enia, zaj¹æ siê cyberrozpoznaniem oraz dzia³aniami ofensywnymi. Genera³ przyzna³, ¿e ju¿ prowadzona jest dzia³alnoœæ rozpoznawcza „w³aœciwoœci systemów teleinformatycznych". Wyjaœni³ równie¿, ¿e w ramach NATO Cyber Defence Pledge Polska zobowi¹za³a siê do zbudowania zdolnoœci prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni. Mowa m.in. o CyberOps, czyli prze³amywaniu zabezpieczeñ i w³aœciwoœci sprzêtu przeciwnika, oraz InfoOps, czyli operacji informacyjnych z wykorzystaniem cyberprzestrzeni, które mog¹ wp³yn¹æ na postawy u¿ytkowników.

Doda³, ¿e powstaje te¿ laboratorium, które ma testowaæ sprzêt dla wojska.

W lutym 2019 r. resort obrony narodowej przedstawi³ koncepcjê budowy cyberarmii. Powsta³o Narodowe Centrum Bezpieczeñstwa Cyberprzestrzeni. Uruchomiono te¿ program Cyber.mil., którego celem jest przyci¹gniêcie absolwentów informatyki i kierunków pokrewnych do wojska.

MON nie podaje liczby ataków na wojskow¹ sieæ teleinformatyczn¹, ale ¿o³nierze przyznaj¹, ¿e dochodzi do nich codziennie, a za atakami tymi stoj¹ hakerzy zwi¹zani z obcymi s³u¿bami. Liczba ataków jest podobna do tych, które publikuje dzia³aj¹cy przy ABW zespó³ reagowania na incydenty bezpieczeñstwa komputerowego. W 2018 r. otrzyma³ on 31 865 zg³oszeñ, z tego 6212 zosta³o potwierdzonych jako ataki na sieæ teleinformatyczn¹.

Football news:

Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry
Crazy days of the young West Ham striker: played in two matches and scored in his debut game for the team
Solskjaer approved Lingard's departure on loan, although he wanted to keep him. Now the decision is up to the management of Manchester United
Fenerbahce has launched a fundraiser for Ozil's move and hopes to raise 2 million euros. Debt of the club - 520 million