Poland

Mocne odbicie w przemyśle. Tak dobrze nie było od ponad roku

Dane gospodarcze

Mocne odbicie w przemyœle

Adobe Stock

Produkcja sprzedana przemys³u wzros³a we wrzeœniu o 5,9 proc. rok do roku, najbardziej od maja 2019 r. Za spraw¹ drugiej fali pandemii Covid-19, czwarty kwarta³ bêdzie jednak prawdopodobnie du¿o s³abszy.

Wrzesieñ by³ ju¿ czwartym z rzêdu miesi¹cem wzrostu produkcji przemys³owej w ujêciu rok do roku. To oznacza, ¿e sektor przemys³owy wróci³ do formy sprzed kryzysu wywo³anego przez pandemiê. Ale dotychczasowe zwy¿ki by³y niewielkie. Wyniki przemys³u we wrzeœniu s¹ na tym tle sporym zaskoczeniem.

Ankietowani przez „Rzeczpospolit¹” ekonomiœci przeciêtnie szacowali, ¿e produkcja sprzedana przemys³u wzros³a we wrzeœniu o 3,4 proc. rok do roku, po zwy¿ce o 1,5 proc. w sierpniu. Tylko trzech spoœród 23 uczestników ankiety liczy³o siê z wynikiem przekraczaj¹cym 5 proc.

Dobre wyniki przemys³u we wrzeœniu tylko czêœciowo mo¿na wyjaœniæ korzystnymi czynnikami sezonowymi i kalendarzowymi. Po ich wyeliminowaniu produkcja wzros³a o 3,6 proc. rok do roku (i o 3 proc. w stosunku do sierpnia), najbardziej od listopada ub.r., podczas gdy miesi¹c wczeœniej produkcja w takim ujêciu zwiêkszy³a siê o 1,8 proc. (0,6 proc. w stosunku do czerwca).

Czytaj tak¿e: Wirus nie wystraszy³ pracowników z zagranicy

Dobr¹ wiadomoœci¹ w pi¹tkowych danych GUS jest równie¿ to, ¿e w samym przetwórstwie przemys³owym koniunktura by³a nawet lepsza ni¿ w szeroko rozumianym przemyœle: produkcja wzros³a o 7,2 proc. rok do roku, po zwy¿ce o 2 proc. w sierpniu. –  To dobra informacja, gdy¿  przetwórstwo jest najbardziej zorientowan¹ na eksport sekcj¹ polskiej gospodarki – zauwa¿y³ Rafa³ Benecki, g³ówny ekonomista ING Banku Œl¹skiego. Na wyniki przemys³u ogó³em negatywny wp³yw mia³o ponownie wydobycie wêgla i innych surowców. W tym przypadku produkcja zmala³a we wrzeœniu o 14,4 proc. rok do roku, po spadku o 10,7 proc. rok do roku w sierpniu.

W obrêbie przetwórstwa przemys³owego wyró¿nia³y siê w sierpniu bran¿e o du¿ym udziale eksportu w sprzeda¿y: produkcja komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcja urz¹dzeñ elektrycznych oraz produkcja mebli.

- Wœród sektorów, które wci¹¿ nie zdo³a³y siê podnieœæ po wiosennym lockdownie, znajduj¹ siê m.in. rafinerie oraz sektor maszynowy. Te bran¿e cierpi¹ z uwagi na mniejsz¹ mobilnoœæ ludnoœci i redukcjê planów inwestycyjnych firm – skomentowa³ Micha³ Gniazdowski, analityk makroekonomiczny w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Patrz¹c na wtorkowe dane GUS z innej perspektywy, najbardziej – a¿ o 21,2 proc. rok do roku, po 12,7 proc. sierpniu – wzros³a produkcja dóbr konsumpcyjnych trwa³ych. – To pokazuje wysok¹ sk³onnoœæ do konsumpcji w kraju i zagranic¹ przed now¹ fal¹ pandemii – oceni³ Benecki. Po raz pierwszy od wiosny wzros³a te¿ w ujêciu rok do roku produkcja dóbr inwestycyjnych. Zwy¿ka wynios³a jednak tylko 2,6 proc. rok do roku.

Football news:

Klopp-best coach of 2020, flick-2nd, Guardiola-3rd (ESPN)
The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director
Nice Vieira was dismissed from the post of coach
Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)
Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it