Poland

Młodzi programiści bez prawa do zwolnienia z podatku

Programista

Adobe Stock

Pracownicy przenosz¹cy prawa autorskie na pracodawcê maj¹ przychody z praw maj¹tkowych. Nie przys³uguje im zwolnienie dla osób poni¿ej 26. roku ¿ycia.

Nie wszyscy m³odzi pracownicy skorzystaj¹ ze zwolnienia z PIT. Przeszkod¹ mo¿e byæ umowa zlecenia zak³adaj¹ca przenoszenie praw autorskich do utworu.

Tak fiskus odpowiedzia³ na pytanie spó³ki, która zatrudnia programistów na podstawie umów o pracê i umów zlecenia. S¹ wœród nich osoby poni¿ej 26. roku ¿ycia. W umowach ze zleceniobiorcami znajduj¹ siê zapisy, i¿ wszystkie zadania wykonawca wykonuje na rzecz zamawiaj¹cego oraz zamawiaj¹cemu bêd¹ przys³ugiwaæ wszystkie prawa w³asnoœci przemys³owej i prawa autorskie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.

Oznacza to mo¿liwoœæ zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu.

Spó³ka zapyta³a, czy ma prawo do zastosowania zwolnienia okreœlonego w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT w stosunku do ca³oœci wynagrodzeñ brutto z umów zlecenia. Jej zdaniem tak, gdy¿ jest to przychód z dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie w rozumieniu art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, który podlega zwolnieniu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodzi³ siê z takim pogl¹dem. Przypomnia³, ¿e zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT wolne od podatku s¹ przychody ze stosunku s³u¿bowego, stosunku pracy, pracy nak³adczej, spó³dzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukoñczenia 26. roku ¿ycia. Zwolnienie jest limitowane do wysokoœci nieprzekraczaj¹cej w roku podatkowym 85,5 tys. z³.

Zdaniem skarbówki zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Podmiotowy – bo jest adresowane do osób poni¿ej 26. roku ¿ycia. Przedmiotowy – bo nie wszystkie przychody osi¹gniête przez te osoby mog¹ z niego skorzystaæ.

Dyrektor KIS wyjaœni³, ¿e wynagrodzenie wyp³acone twórcom z tytu³u praw autorskich zwykle stanowi przychód z praw maj¹tkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT. A przychody z praw maj¹tkowych nie mog¹ byæ zaliczone do Ÿród³a, o którym mowa w art. 13 pkt 8 tej ustawy, jako przychody z tytu³u osobistego wykonywania us³ug na mocy umowy zlecenia.

Skoro wynagrodzenie z umów zlecenia ³¹czy siê z przenoszeniem praw autorskich na zleceniodawcê, to nale¿y je zakwalifikowaæ do przychodów z praw maj¹tkowych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o PIT.

„Do wynagrodzeñ wyp³acanych z tytu³u tych umów nie znajduje zastosowania zwolnienie wynikaj¹ce z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Wnioskodawca powinien pobieraæ zaliczki na podatek dochodowy wed³ug zasad przewidzianych w art. 41 ust. 1, 1a i 1b i art. 42 ust. 1 ustawy o PIT" – stwierdzi³ dyrektor KIS.

Football news:

Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless
While you were sleeping, the Super League appeared. The shortest possible retelling
UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week