Poland

Mistrzowie biznesu w zmiennym otoczeniu

Biznes

Podczas Targw Meble Polska 2020 w Poznaniu swoj ofert przedstawi hurtowi dystrybutorzy z 70 pastw grupa

MTP

Wzrost przychodw, wzrost wartoci wyprodukowanych mebli, awans na pierwsze miejsce w rankingu europejskich eksporterw to najwaniejsze osignicia polskich producentw mebli w 2019 r. Od wtorku prezentuj oni swoj ofert krajowym i midzynarodowym odbiorcom. W Poznaniu rozpoczynaj si Targi Meble Polska 2020.

- Materia powsta we wsppracy z Grup MTP

Pozna na kilka dni stanie si stolic wiatowego meblarstwa. To nie przypadek na Targi Meble Polska co roku przyjeda ponad 20 tys. zwiedzajcych z brany.

Produkty zaprezentuje 500 firm i marek

W tym roku organizator wydarzenia Grupa MTP zapowiada obecno hurtowych dystrybutorw z 70 pastw.

Swoje produkty zaprezentuje ponad 500 firm i marek podczas imprezy gwnej, czyli Meble Polska, a take rwnoczenie odbywajcych si targw Home Decor, Arena Design oraz Special Days mwi Jzef Szyszka, dyrektor Targw Meble Polska.

Wedug raportu Polskie Meble Outlook 2020" przychody brany meblarskiej w Polsce wyniosy w 2019 roku 50,1 mld z. Ju w 2018 roku Polska dogonia Niemcy i staa si pierwszym eksporterem mebli w Europie, a drugim na wiecie.

Niemcy, najwikszy odbiorca polskich mebli, kupuj u nas produkty meblarskie za 3,9 mld euro, co odpowiada prawie 20 proc. wartoci polskiego eksportu za Odr. Pozostaymi wanymi odbiorcami produktw polskiej brany meblowej s Czechy, Wielka Brytania, Francja i Holandia.

Ronie rwnie znaczenie Polski w rankingu wiatowych producentw. Warto produkcji na poziomie 14 mld dol. daje nam szste miejsce. Do bdcych na pitym miejscu Indii tracimy jednak tylko 2 mld dol.

Polska wizytwka

Meble krajowych producentw od lat stanowi wizytwk udanej polskiej transformacji gospodarczej. Brana meblarska odgrywa kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiego eksportu, pobudza innowacyjno, kreuje trendy we wzornictwie, tworzy miejsca pracy.

Od lat wspieramy procesy zachodzce w brany. Szukamy najbardziej efektywnych metod promocji. Nadal jednym z najskuteczniejszych narzdzi w pozyskiwaniu nowych kontaktw handlowych i rynkw, w budowaniu marki s targi. Targi Meble Polska, organizowane na terenie Midzynarodowych Targw Poznaskich, to zdecydowanie najwiksza i najbardziej kompleksowa prezentacja oferty polskiego przemysu meblowego podkrela Tomasz Kobierski, wiceprezes zarzdu Grupy MTP.

Oglnopolska Izba Gospodarcza Przemysu Meblowego, skupiajca polskich przedsibiorcw z brany meblowej, prowadzi dziaania na rzecz budowania globalnej marki polskich mebli, ktra ma by kojarzona z bardzo dobrym wzornictwem i jakoci produktu finalnego. W najbliszych latach znaczenia nabior rwnie usugi komplementarne. Digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja bd odpowiedzi na rosnce i czsto zmieniajce si oczekiwania konsumentw oraz trendy demograficzne.

Jak wynika z raportu Polskie Meble Outlook 2020", udzia usug zwizanych z meblami w obrotach producentw sign w ostatnim roku 12 proc. i z roku na rok ronie. To moe by waciwy kierunek rozwoju firm, ktre w Polsce s skoncentrowane przede wszystkim w Wielkopolsce. cznie jest ich 4320, w tym 28 duych przedsibiorstw ponad dwa razy wicej ni w wojewdztwie warmisko-mazurskim, bdcym na drugim miejscu tego zestawienia.

Nie tylko Wielkopolska, ale caa Polska jest geograficznie bardzo korzystnie pooona blisko pastw Europy Zachodniej sprawia, e atwiejsza jest logistyka dostaw, a take nawizywanie kontaktw z tamtejszymi partnerami.

Co czeka bran

Specyficzna sytuacja gospodarcza w Polsce stwarza moliwoci dalszego wzmocnienia polskiej pozycji na wiatowym rynku. Ogromne znaczenie bdzie miao dla producentw zarzdzanie na poziomie operacyjnym, w tym zwaszcza zarzdzanie kosztami.

Autorzy raportu Polskie Meble Outlook 2020", podkrelaj rwnie znaczc dla rozwoju meblarstwa rol tradycji (w tym know-how), naturalnych zasobw drewna, niskich kosztw pracy, a take co moe by zaskakujce niskie obcienia fiskalne. Wbrew temu, co czasem sdzi si nad Wis, warunki prowadzenia biznesu stwarzaj tu duo wiksze moliwoci rozwoju w porwnaniu z Ameryk czy Azj.

Na sytuacj na rynku mebli negatywnie mog wpyn podwyki cen energii, a take presja pacowa, zwizana z podniesieniem wysokoci pacy minimalnej w Polsce, jak rwnie niekorzystna sytuacja demograficzna. Pace maj 17-procentowy udzia w oglnej strukturze kosztw produkcji, a w ostatnich kwartaach minionego roku wzrs on bezwzgldnie o 0,6 punktu procentowego. Aby to zrekompensowa, producentom udao si wypracowa oszczdnoci w obszarze zuycia materiaw i energii, ograniczajc ich udzia o 0,7 pkt proc., do niecaych 61 proc.

Menederowie brany meblarskiej sytuacj finansow swoich przedsibiorstw oceniali w ubiegym roku lepiej ni w 2018 r. Utrzymujca si od lat dobra kondycja polskiej brany meblarskiej widoczna jest na imponujcych ekspozycjach tumnie odwiedzanych przez midzynarodowych kupcw podczas Targw Meble Polska w Poznaniu.

- Materia powsta we wsppracy z Grup MTP