Poland

Minister zdrowia: Jestem przeciwnikiem otwarcia hoteli

minister zdrowia Adam Niedzielski

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Minister zdrowia Adam Niedzielski opowiedzia³ siê przeciwko otwieraniu hoteli, których dzia³alnoœæ zosta³a ograniczona rozporz¹dzeniem rz¹du. W Radiu Zet oœwiadczy³, ¿e utrzymanie obecnych restrykcji epidemicznych z jego punktu widzenia wydaje mu siê "najbardziej rekomendowane". - Absolutnie nie rekomendujê dalszego otwierania szkó³ - zadeklarowa³.

Pytany, kiedy rz¹d Mateusza Morawieckiego zacznie odmra¿aæ gospodarkê i czy od 1 lutego mo¿na spodziewaæ siê poluzowania restrykcji minister zdrowia powiedzia³, ¿e o godz. 10:00 rozpocznie siê posiedzenie Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego. - I tam pewnie znowu siê spotkaj¹ ró¿ne perspektywy - stwierdzi³ w Radiu Zet.

Na pytanie o swoje stanowisko Adam Niedzielski oœwiadczy³: - Ja siê zawsze bêdê opowiada³ za takim wariantem, który jest bezpieczny dla zdrowia Polaków.

Czytaj tak¿e: Rz¹d zamyka³ gospodarkê na podstawie badañ w czasopismach naukowych

Czy oznacza to, ¿e szef resortu zdrowia bêdzie rekomendowa³ utrzymanie ograniczeñ praw obywatelskich i mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej? - Utrzymanie wydaje mi siê najbardziej, z mojego punktu widzenia, rekomendowane - powiedzia³ Niedzielski.

Jak d³ugo, wed³ug ministra, powinny obowi¹zywaæ restrykcje? - To zale¿y od tego, jakie bêdziemy wyniki obserwowali. Jest troszeczkê lepiej, jeœli chodzi o sytuacjê pandemiczn¹, ale nadal poziom ryzyka jest bardzo du¿y, bo mamy mutacjê brytyjsk¹, ale te¿ sytuacja w krajach oœciennych jest nieco gorsza ni¿ w Polsce - wskaza³ t³umacz¹c, ¿e mówi o liczbie przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkañców.

Czytaj tak¿e: Doradca premiera ds. COVID: Umiera tylko dwa razy wiêcej ludzi ni¿ normalnie

- To s¹ ryzyka, które trzeba uwzglêdniaæ w kalkulacji przy podejmowaniu decyzji - oœwiadczy³.

Adam Niedzielski mówi³, ¿e podejmowanie decyzji co do obostrzeñ nie mo¿e opieraæ siê tylko na œredniej dziennej liczbie nowych zaka¿eñ. Stwierdzi³, ¿e nale¿y te¿ braæ pod uwagê pojawienie siê "nowej mutacji wirusa" oraz sytuacjê w innych krajach "bo wirus nie zna granic". - Trzecim elementem z mojego punktu widzenia jest nadal wysoka liczba zgonów - doda³.

Mimo obostrzeñ w ca³ym kraju otwieraj¹ siê lokale gastronomiczne. Przedstawiciele bran¿y t³umacz¹, ¿e jeœli nie wznowi¹ dzia³alnoœci - zbankrutuj¹. Otwarcie zapowiadaj¹ tak¿e si³ownie i baseny. - Mamy do czynienia z sytuacj¹, ¿e ludzie s¹ zmêczeni - skomentowa³ minister zdrowia.

Czytaj tak¿e: Wiceminister t³umaczy decyzje rz¹du wariantami koronawirusa

- Rozumiem to zmêczenie. (...) To, ¿e nie ma pewnego rodzaju cierpliwoœci to z jednej strony nie dziwi, ale z drugiej - branie odpowiedzialnoœci za to, ¿e to siê przyczyni do zwiêkszenia liczby chorych (...) i za to, ¿e konkretni klienci takich lokali mog¹ albo siê zakaziæ, albo przenieœæ wirusa i kogoœ zakaziæ ze swoich bliskich, branie takiej odpowiedzialnoœci za te skutki najgorsze to zachowanie nieodpowiedzialne - oœwiadczy³ Niedzielski.

Minister zdrowia powiedzia³ te¿, ¿e jest przeciwnikiem otworzenia hoteli. - Bo je¿eli ten wirus transmituje siê w pewnej ograniczonej grupie, któr¹ fachowo nazywa siê klastrem, to w pewnym momencie wyczerpuje mo¿liwoœæ dalszej transmisji. Pozwolenie na je¿d¿enie po kraju to jest danie nowej przestrzeni owym klastrom do rozwijania siê wirusa - oœwiadczy³.

Czytaj tak¿e: Tomczyk: Zawali³ siê system szczepieñ w Polsce

Co ze szko³ami? - Absolutnie nie rekomendujê dalszego otwierania szkó³. Mamy tak¹ œcie¿kê przyjêt¹, ¿e w drugim tygodniu lutego powtarzamy badania przesiewowe nauczycieli i dopiero po obejrzeniu wyników tych badañ bêdziemy rekomendowali dalsze kroki. Je¿eli siê oka¿e, ¿e puszczenie uczniów z klas 1-3 nie przynios³o pogorszenia tego wskaŸnika czy odsetka zachorowañ, (który) w pierwszym badaniu wyniós³ 2 proc., to wtedy bêdziemy mieli przestrzeñ do podejmowania dalszych decyzji - powiedzia³ minister Niedzielski.

Football news:

A representative of Laporte's headquarters: We have not communicated with Arteta. Koeman's work deserves praise
Investing in solar energy, healthy food, and Weddings: A guide to Levandowski's immense business empire
Paul Scholes: Tiago doesn't look like a player fit for Klopp. He would be more suitable for Manchester United
Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano