Poland

Milion Rosjan ukarano za łamanie zasad bezpieczeństwa

S³u¿by porz¹dkowe surowo traktuj¹ osoby naruszaj¹ce rygory kwarantanny i brak masek ochronnych w miejscach publicznych

Administracje rosyjskich regionów, w których wystêpuje wysoki przyrost dobowy liczby zaka¿onych koronawirusem, zaostrzaj¹ przepisy dotycz¹ce zasad bezpieczeñstwa.

Zobowi¹zano seniorów, przewlekle chorych i m³odzie¿ zwolnion¹ z obowi¹zku nauki w systemie stacjonarnym do pozostawania w domach. Zamkniêto bary i restauracje w godzinach nocnych, a tak¿e ograniczono liczbê odwiedzaj¹cych placówki kulturalne. W ca³ej Rosji, w miejscach publicznych nakazano noszenie maseczek i rêkawiczek.

Rosjanie jednak nie stosuj¹ siê do zaleceñ. Od pocz¹tku pandemii policja upomnia³a kilka milionów osób, a mandatami ukara³a ponad milion. Do tej pory wypisano mandaty na ³¹czn¹ kwotê 1 miliarda 700 milionów rubli (ok. 18 milionów euro).

Football news:

Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto