Poland

Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. Uczciwie zarobione pieniądze

Boks

Mike Tyson i Roy Jones Jr.

AFP PHOTO / JOE SCARNICI / GETTY IMAGES FOR TRILLER

Pokazowa walka 54-letniego Mike'a Tysona z trzy lata m³odszym Royem Jonesem Jr. wywo³a³a wielkie zainteresowanie, ale sk³oni³a te¿ do zadawania pytañ, czy takie powroty maj¹ sens.

Amerykañski raper Snoop Dogg powiedzia³, ¿e Tyson i Jones Jr przypominaj¹ mu jego wujków walcz¹cych przy grillu. Ale to nie do koñca prawda, bo obaj fizycznie prezentowali siê w Los Angeles tak, jakby czas siê zatrzyma³.

Rundy by³y dwuminutowe zamiast trzyminutowych, walczyli w 12-uncjowych rêkawicach zamiast 10-uncjowych, ¿eby by³o bezpieczniej. A sêdzia Ray Corona mia³ niezw³ocznie interweniowaæ, jeœli tylko jeden z nich bêdzie mia³ problem.

Pomoc ringowego nie by³a jednak potrzebna. Byli mistrzowie sami zadbali o w³asne bezpieczeñstwo. Tyson by³ lepszy, ale walka zakoñczy³a siê remisem. Christy Martin punktowa³a wprawdzie 79–73 dla Tysona, a Chad Dawson 76–76, ale Vinny Pazienza siê oœmieszy³. 80–76 na korzyœæ Jonesa to werdykt kuriozalny.

Tyson nie narzeka³, choæ sprawia³ wra¿enie skrzywdzonego. – Najwa¿niejsze, ¿e zabawi³em publicznoœæ – powiedzia³ po walce. Mia³ zapewne na myœli telewidzów, bo impreza odby³a siê przecie¿ bez udzia³u kibiców.

Bardziej marudzi³ Jones Jr, mówi¹c, ¿e nie lubi remisów. Najlepszy przed laty piêœciarz bez podzia³u na kategorie wagowe przyzna³ jednak, ¿e Tyson wci¹¿ bije mocno. Starego, magicznego Jonesa Jr. by³o w tym widowisku jak na lekarstwo. Zamiast bajecznymi unikami, broni³ siê klinczami, wyraŸnie unikaj¹c konfrontacji. Przegra³ wszystkie rundy, ale siê nie skompromitowa³.

Tyson wykona³ gigantyczn¹ pracê, straci³ prawie 50 kg i wróci³ do wagi ze swych najlepszych walk. „Bestii" wprawdzie ju¿ nie przypomina, ale wygl¹da na to, ¿e w bitwach ze swoimi demonami, które jeszcze niedawno mia³y nad nim przewagê, powoli wychodzi na swoje. Wielokrotnie powtarza³, ¿e nie do¿yje 40, ¿e depresja wczeœniej czy póŸniej go zagryzie, ale miejmy nadziejê, ¿e to ju¿ tylko koszmary przesz³oœci, ¿e wreszcie dogada³ siê z ¿yciem.

Jemu ten wystêp by³ bardzo potrzebny nie tylko ze wzglêdów finansowych. W ringu, wed³ug Forbesa, zarobi³ przez ca³¹ karierê 685 mln dolarów, ale – jak sam twierdzi – wszystko przehula³. No mo¿e prawie wszystko.

Jones Jr zarobi³ znacznie mniej, wedle tych samych Ÿróde³ 55 mln, lecz kiedyœ fatalnie zainwestowa³, wiêc na boksersk¹ emeryturê przeszed³ dopiero dwa lata temu, bo ci¹gle goni³ za groszem, by sp³acaæ d³ugi.

Teraz karmieni jesteœmy wzruszaj¹c¹ histori¹, ¿e legendarni mistrzowie stoczyli walkê charytatywn¹, co tylko w czêœci jest prawd¹. Tyson obieca³, ¿e przeznaczy na cele dobroczynne oko³o miliona dolarów, ale przecie¿ mia³ zagwarantowane 10 mln, a Jones Jr milion. Na tym jednak nie koniec, bo dojd¹ wp³ywy z pay per view.

Tyson zapytany, czy bêdzie jeszcze walczy³ na tego typu imprezach, odpowiada twierdz¹co. – By³em szczêœliwy, mog¹c walczyæ osiem rund. Wszyscy wiedz¹, ¿e wci¹¿ mogê kogoœ znokautowaæ, ale nie ka¿dy ma œwiadomoœæ, ¿e jestem w stanie wytrzymaæ pe³ny dystans.

Jones Jr te¿ by³by chêtny na rewan¿, ale czy to mia³oby sens? Ich czas ju¿ min¹³, boks to nie jest sport dla starych ludzi, choæ mi³o by³o obejrzeæ ich w dobrym zdrowiu. A pieni¹dze, trzeba to przyznaæ, zarobili uczciwie.

Football news:

Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup