Poland

Michał Wójcik: Buzek powinien już dawno przejść na emeryturę

Solidarna Polska

Micha³ Wójcik, wiceminister sprawiedliwoœci, Solidarna Polska

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

Jaros³aw Kaczyñski powiedzia³, ¿e nie damy siê terroryzowaæ unijnymi pieniêdzmi, a Solidarna Polska ca³kowicie podpisujemy siê pod tym zdaniem - mówi Micha³ Wójcik, wiceminister sprawiedliwoœci z Solidarnej Polski.

Czy premier Mateusz Morawiecki jest „miêkiszonem”? Do niego Zbigniew Ziobro kierowa³ swoj¹ wypowiedŸ o potrzebie zawetowania unijnego bud¿etu?

Minister Sprawiedliwoœci, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro ju¿ wyjaœnia³ t¹ sprawê. Rozumiem, ¿e czêœæ mediów chcia³aby poró¿niæ obóz Zjednoczonej Prawicy, ale to siê nie uda. Te s³owa nie odnosi³y siê do Mateusza Morawieckiego, lecz pokazywa³y sposób prowadzenia negocjacji w Brukseli. Zbigniew Ziobro by³ w Parlamencie Europejskim kilka lat. Doskonale wie, ¿e na posiedzenia Rady Europejskiej, czy w Parlamencie Europejskim nie przyje¿d¿aj¹ potulne owieczki, tylko twardzi gracze, walcz¹cy o interesy poszczególnych narodów. Nikt tam nie ma taryfy ulgowej. Miêkiszonami s¹ ci politycy opozycji, którzy czo³obitnie wol¹ odpuœciæ. To politycy spod znaku zgiêtego karku wobec innych pañstw. Trzeba zdaæ sobie sprawê, ¿e w tej chwili decyduje siê przysz³oœæ naszego kraju na najbli¿sze kilkadziesi¹t lat. Wie to przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ Polaków. Przypomnê niedawny sonda¿, z którego wynika, ¿e 57 proc. naszych rodaków woli weto, ni¿ oddanie suwerennoœci, a przeciwnego zdania jest zaledwie 20 proc. Zapewniam te¿ pana, ¿e Solidarna Polska i PiS mówi w tej sprawie jednym g³osem. To premier Jaros³aw Kaczyñski powiedzia³, ¿e nie damy siê terroryzowaæ pieniêdzmi, a my ca³kowicie podpisujemy siê pod tym zdaniem.

„W negocjacjach nie wolno byæ miêkiszonem, trzeba byæ twardym. Trzeba potrafiæ dbaæ o interesy Polski. My mówimy o Polsce, premier Holandii ma prawo dbaæ o interesy Holandii, ale Polska i polski premier ma dbaæ o interesy Polski” – trudno uznaæ, ¿eby te s³owa Zbigniew Ziobro kierowa³ do opozycji czy mediów, bo nie one odpowiadaj¹ za negocjacje i politykê zagraniczn¹. Minister Ziobro zagalopowa³ siê w ataku na premiera, st¹d teraz miêkiszon jest przypisywany do opozycji i mediów?

W pojêciu miêkiszon mieszcz¹ siê tacy politycy jak choæby marsza³ek Tomasz Grodzki , który swoim pi¹tkowym orêdziem broni³ w istocie interesów innych pañstw, a nie Polski. To by³o jak ho³d z³o¿ony unijnym biurokratom. Dodatkowo z³o¿ony w momencie trudnych negocjacji, gdy kilka pañstw unijnych chce nam zafundowaæ gospodarczy kolonializm, a my jako pañstwo mamy byæ sprowadzeni do roli wasala. Ten dwug³os z Polski jest bardzo destrukcyjny. Minister Janusz Kowalski dobitnie oceni³, ¿e opozycja jest dziœ „pasem transmisyjnym interesów niemieckich” w Polsce. Opozycja doprowadzi³a do przyjêcia uchwa³y przez Senat przeciwko dzia³aniom rz¹du i wpisa³a siê w narracjê zachodnich polityków atakuj¹cych Polskê. W podobnym tonie wypowiadaj¹ siê tacy politycy jak Jerzy Buzek czy Marek Belka. Ten pierwszy wrêcz mówi, ¿e polski rz¹d jest bezczelny, bo grozi wetem. Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e bezczelnoœci¹ jest wypowiadanie takich s³ów. Pan Buzek powinien ju¿ dawno przejœæ na emeryturê polityczn¹. Przypomnê, ¿e swego czasu weta chcieli u¿yæ Brytyjczycy, Francuzi, Austriacy czy Holendrzy. W przypadku bud¿etu na 2011 rok dosz³o nawet do tak silnej rozbie¿noœci, ¿e kilka pañstw nie potrafi³o znaleŸæ kompromisu z instytucjami unijnymi. Weto tym siê ró¿ni od zaproponowanego mechanizmu, ¿e jest oparte na przepisach traktatów, a projekt rozporz¹dzenia ma byæ wydany bez podstawy prawnej.

Rozmawia³ Jacek Nizinkiewicz


Ca³a rozmowa z Micha³em Wójcikiem w poniedzia³kowym wydaniu „Rzeczpospolitej” i w niedzielê po godz. 21.00 na rp.pl.

Football news:

George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros
Mbappe would like to play at Real Madrid or Liverpool. He is thinking a lot about his future at PSG
Raul is the only Real Madrid candidate in the event of Zidane's resignation (As)
Solskjaer on Klopp's criticism of Manchester United's defensive football: We attacked when we got the ball
Mourinho on Liverpool's 68 games without defeat at home: There are records that are almost impossible to break. They have achieved amazing results
Lampard to a reporter: You write about games with bias. Objectivity would be a good start for you