Poland

Merkel zgodzi się na łagodzenie obostrzeń w Niemczech?

Niemiecka kanclerz Angela Merkel ma w œrodê zgodziæ siê na stopniowe ³agodzenie obostrzeñ wprowadzonych w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa w czasie spotkania z szefami rz¹dów niemieckich landów, ale obostrzenia mog¹ byæ przywracane, jeœli liczba zaka¿eñ znów bêdzie ros³a.

Rz¹d Merkel jest poddawany coraz wiêkszej presji, by przedstawiæ plany ³agodzenia obostrzeñ wprowadzonych w Niemczech w listopadzie i grudniu w zwi¹zku ze wzrostem liczby zaka¿eñ koronawirusem w Niemczech.

Poparcie dla CDU Angeli Merkel spad³o do poziomu najni¿szego od roku i wynosi obecnie 34 proc.

Poparcie dla koalicjanta CDU/CSU, SPD, spad³o do 16 proc.

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn wezwa³ w œrodê do wiêkszego pragmatyzmu przy szczepieniach na COVID-19 sugeruj¹c, ¿e czas miêdzy podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki mo¿e byæ wyd³u¿ony, co umo¿liwi szybsze szczepienie wiêkszej liczby osób.

Reuters zapozna³ siê z projektem dokumentu ws. ³agodzenia obostrzeñ w Niemczech. Przewiduje on, i¿ od 8 marca mo¿liwe by³yby spotkania maksymalnie piêciu osób z dwóch gospodarstw domowych. Tego samego dnia mia³yby te¿ zostaæ otwarte ksiêgarnie, tatua¿e, salony masa¿u oraz salony manicure.

W ci¹gu doby w Niemczech wykryto 9 019 zaka¿eñ koronawirusem, zmar³o kolejnych 418 chorych na COVID-19.

Liczba zaka¿eñ koronawirusem w Niemczech z siedmiu dni na 100 tysiêcy mieszkañców spad³a do 64. Dokument, o którym pisze Reuters przewiduje, ¿e obostrzenia mia³yby byæ przywracane jeœli liczba ta przekroczy ponownie 100. Dalsze ³agodzenie mia³oby byæ mo¿liwe, gdyby spad³a poni¿ej 35.

Football news:

Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless