Poland

Meghan: Obawiali się jak ciemną skórę będzie mieć moje dziecko

Ksi¹¿ê Harry i Meghan Markle

AFP

Telewizja CBS wyemitowa³a w niedzielê wywiad jaki Oprah Winfrey przeprowadzi³a z ksiêciem Harrym i jego ¿on¹ Meghan. W rozmowie Meghan zdradzi³a m.in. ¿e cz³onkowie rodziny królewskiej obawiali siê tego jak bardzo ciemn¹ skórê bêdzie mia³ jej syn, Archie.

Meghan, której matka jest czarnoskóra przyzna³a w rozmowie, ¿e by³a "naiwna przed wkroczeniem do rodziny królewskiej w 2018 roku", poniewa¿ - jak mówi³a - "nie wiedzia³a o niej za du¿o".

W efekcie - jak przyzna³a - dosz³o do tego, ¿e przed opuszczeniem Wielkiej Brytanii i rezygnacj¹ z pe³nienia obowi¹zków cz³onków rodziny królewskiej - mia³a myœli samobójcze po tym jak prosi³a o pomoc, ale ¿adnej nie otrzyma³a.

O swoim synie, Archiem, mówi³a, ¿e "oni (cz³onkowie rodziny królewskiej - red.) nie chcieli, aby by³ ksiêciem" i - jak dodawa³a - podkreœlali, ¿e nie otrzyma ochrony.

Jak mówi³a w czasie, gdy by³a w ci¹¿y s³ysza³a "nie otrzymacie ochrony, nie otrzyma tytu³u", a ponadto odbywa³a rozmowy z osobami w obrêbie rodziny królewskiej, które wyra¿a³y obawê jak bardzo ciemn¹ skórê bêdzie mia³o jej dziecko.

Meghan nie chcia³a ujawniæ kto wyra¿a³ takie obawy.

Harry mówi³, ¿e zdecydowa³ siê opuœciæ Wielk¹ Brytaniê z powodu braku zrozumienia i poniewa¿ obawia³ siê, ¿e historia siê powtórzy - co by³o nawi¹zaniem do tragicznej œmierci jego matki, ksiê¿nej Diany, w 1997 roku.

Harry przyzna³ te¿, ¿e jego ojciec, ksi¹¿ê Karol, przesta³ odbieraæ od niego telefony.

- Trzy razy rozmawia³em z moj¹ babci¹ (królow¹ El¿biet¹ II - red.) i dwa razy z ojcem, zanim przesta³ odbieraæ moje telefony - mówi³ Harry.

Meghan twierdzi³a te¿, ¿e rodzina królewska nie tylko nie chroni³a jej przed mediami, ale wrêcz przekazywa³a mediom fa³szywe informacje, aby chroniæ innych cz³onków rodziny królewskiej. Zaprzeczy³a m.in. jakoby przed œlubem doprowadzi³a Kate, ¿onê ksiêcia Williama, do ³ez. - By³o odwrotnie - stwierdzi³a.

Football news:

Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)