Poland

Medykom podano sól fizjologiczną zamiast szczepionki

szczepienie przeciw COVID

AFP

Grupie osób pracuj¹cych w ochronie zdrowia we W³oszech zamiast szczepionki przeciw COVID-19 podano roztwór soli fizjologicznej. B³¹d ma zostaæ naprawiony.

Do zdarzenia dosz³o w ostatnich dniach w Trentino w prowincji Trydent na pó³nocy W³och. Pierwsz¹ dawkê szczepionki mRNA przeciw COVID firm Pfizer i BioNTech (Comirnaty) w jednym z punktów szczepieñ podawano grupie 47 lekarzy i pielêgniarek.

Czytaj tak¿e: Polska kupuje szczepionki przeciw COVID dla ponad 40 mln osób

Okaza³o siê, ¿e 12 osobom zamiast szczepionki wstrzykniêto roztwór soli fizjologicznej. Miejscowe s³u¿by medyczne zapewni³y, ¿e pomy³ka zostanie naprawiona.

B³¹d zosta³ wykryty dziêki stosowaniu siê do wczeœniej przyjêtego protoko³u, zak³adaj¹cego kontrolê liczby fiolek ze szczepionk¹ i porównanie z list¹ wykonanych szczepieñ.

Jak dosz³o do b³êdu? Jak podaje agencja ANSA, prawdopodobnie personel wykonuj¹cy szczepienia pomyli³ fiolki. - Zazwyczaj, kiedy fiolka zostaje zu¿yta, jest odk³adana na bok. W tym przypadku tak siê nie sta³o. Prawdopodobnie zosta³a ponownie nape³niona roztworem soli fizjologicznej, którym rozcieñcza siê szczepionkê - powiedzia³ cytowany przez ANSÊ Antonio Ferro, dyrektor jednego z departamentów we w³adzach medycznych Trydentu.

Czytaj tak¿e: Minister zdrowia nie zamierza podaæ siê do dymisji

Placówka, w której dosz³o do pomy³ki oœwiadczy³a, ¿e do tej pory szczepionkê podano tam ponad 12 tys. osób, zatem ryzyko b³êdu jest mniejsze ni¿ 1 na 1000. Jak przekazano, podanie roztworu soli fizjologicznej nie stanowi zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia.

Poniewa¿ nie wiadomo, który z medyków otrzyma³ szczepionkê, przed podaniem wymaganej drugiej dawki ca³a grupa zostanie przebadana pod k¹tem obecnoœci przeciwcia³. Wyniki zdecyduj¹, czy kolejny zastrzyk zostanie zaliczony jako pierwszy, czy jako drugi.

Football news:

Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago
Solskjaer is the only one who beats Guardiola more often than he loses, out of the coaches with 4 + meetings
Manchester United are 22 games in a row without losing in the Premier League on the road. Up to Arsenal's record-5 games
Manchester United have beaten a big six club for the first time this Premier League season. There were 2 defeats and 5 draws