Poland

Manifestacje w Dzień Kobiet. "Bez żadnych kompromisów"

Twitter/Strajk Kobiet

W wielu miastach Polski trwaj¹ manifestacje w obronie praw kobiet - w Dzieñ Kobiet. Protesty maj¹ zwi¹zek z publikacj¹ wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego o nielegalnoœci aborcji z przyczyn embriopatologicznych.

W Warszawie uczestnicy spotkali siê na rondzie Czterdziestolatka pod has³em "Dzieñ Kobiet Bez Kompromisów". Zgromadzenie nie zosta³o zg³oszone do Ratusza.

Pierwotnym miejscem spotkania mia³o byæ rondo Dmowskiego, nazywane przez Strajk Kobiet i jego zwolenniczki rondem Praw Kobiet, ale obstawi³a je policja.

Uczestnicy zbieraj¹ podpisy pod obywatelskim projektem ustawy legalizuj¹cej aborcjê.

Policja wzywa do rozejœcia siê i spisuje manifestantów, dosz³o do pierwszych przepychanek z funkcjonariuszami.

Wed³ug organizatorek demonstracji, okupacja ronda Czterdziestolatka mo¿e potrwaæ nawet do pó³nocy.

Strajk Kobiet organizuje protesty m.in. w  Czêstochowie, Elbl¹gu, Katowicach, Koszalinie, Krakowie - w sumie w kilkudziesiêciu miastach.

Uczestniczki i uczestnicy domagaj¹ siê prawa do legalnej aborcji.

Przyczyn¹ masowych protestów, które falami trwaj¹ od paŸdziernika, jest og³oszony 22.10.2020, a opublikowany w nocy 27 stycznia tego roku wyrok trybuna³u Konstytucyjnego.

TK pod przewodnictwem Ewy Przy³êbskiej orzek³, ¿e przepis zezwalaj¹cy aborcjê "gdy badania prenatalne lub inne przes³anki medyczne wskazuj¹ na prawdopodobieñstwo ciê¿kiego i nieodwracalnego upoœledzenia p³odu albo nieuleczalnej choroby zagra¿aj¹cej jego ¿yciu" - jest niekonstytucyjny.

Zgodnie z wyrokiem, po jego publikacji, usuniêto z listy przyczyn zezwalaj¹cych na legaln¹ aborcjê w Polsce wady letalne, ograniczaj¹c prawo do usuniêcia ci¹¿y jedynie do dwóch przypadków - gdy zagra¿a ona ¿yciu lub zdrowiu kobiety albo jest wynikiem gwa³tu.

Football news:

Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule