Poland

Macron o USA i porozumieniu klimatycznym: Witamy z powrotem

Prezydent Francji Emmanuel Macron opublikowa³ na Twitterze wpis, w którym podkreœli³, ¿e „z zadowoleniem przyjmuje powrót Stanów Zjednoczonych do porozumienia klimatycznego”.

W listopadzie 2019 roku Stany Zjednoczone rozpoczê³y proces wycofywania siê z paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku, nak³adaj¹cego na sygnatariuszy obowi¹zek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

By³ to element strategii Donalda Trumpa, który zapowiada³ chêæ zlikwidowania ograniczeñ dla amerykañskiego przemys³u. Zdaniem by³ego prezydenta USA, umowa uderza³a w krajow¹ gospodarkê. 

Jeszcze przed swoim zaprzysiê¿eniem na prezydenta, Joe Biden zapowiedzia³, ¿e jedn¹ z jego pierwszych decyzji bêdzie powrót Stanów Zjednoczonych do porozumienia klimatycznego z Pary¿a.

Do sprawy odniós³ siê we wpisie na Twitterze prezydent Francji Emmanuel Macron. „Witamy z powrotem! Z zadowoleniem przyjmujê powrót USA do porozumienia klimatycznego” - czytamy. „Razem mo¿emy sprostaæ wyzwaniom naszych czasów. Mo¿emy zmieniæ sytuacjê klimatyczn¹, podejmuj¹c dzia³ania na rzecz naszej planety” - doda³. Macron pogratulowa³ tak¿e Bidenowi i Harris. „Najlepsze ¿yczenia w tym najwa¿niejszym dniu dla narodu amerykañskiego! Jesteœmy razem. Bêdziemy silniejsi, aby stawiæ czo³a wyzwaniom naszych czasów. Silniejsi, by budowaæ nasz¹ przysz³oœæ. Silniejsi, aby chroniæ nasz¹ planetê. Witamy ponownie w porozumieniu paryskim!” - zaznaczy³ prezzydent Francji. 

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7