Poland

Lufthansa ratuje się w pandemii turystami

Fot. AFP

Tegoroczny program letni Lufthansy ma byæ zdominowany przez kierunki typowo turystyczne. Jednoczeœnie linia na wszelki wypadek ogranicza sprzeda¿ biletów, by unikn¹æ póŸniej zmian i odwo³añ rejsów.

Lufthansa mocniej skupia siê na rynku podró¿y turystycznych. W tym roku do siatki po³¹czeñ dochodzi 20 nowych kierunków z wylotem z Frankfurtu i 13 z Monachium. G³ówny nacisk po³o¿ony bêdzie na Karaiby, Kanary i Grecjê.

– Nasz turystyczny program na lato bêdzie wiêkszy ni¿ kiedykolwiek wczeœniej – mówi Harry Hohmeister z zarz¹du Lufthansy, cytowany w komunikacie firmy. – Liczymy, ¿e wiele krajów poluzuje zakazy wraz z rosn¹c¹ liczb¹ zaszczepionych. Wiemy, ¿e w momencie zniesienia ograniczeñ, popyt skoczy. Jesteœmy dobrze przygotowani, by spe³niæ oczekiwania rynku – dodaje.

W dalszym ci¹gu bêdzie mo¿na kupiæ bilety do du¿ych miast, ale w ofercie znajdzie siê wiêcej po³¹czeñ na Wyspy Kanaryjskie i do Grecji. Z Frankfurtu klienci polec¹ tak¿e na Cypr, do Chorwacji, W³och, na D¿erbê, Azory i do Bu³garii. Nowoœciami z Monachium s¹ Kreta (Chania), Mykonos, Kos, Kawala, Zakintos i Preweza. Do siatki po³¹czeñ dochodzi te¿ egipska Hurghada.

Nowa linia Eurowings Discover nale¿¹ca do Grupy Lufthansa, specjalizuj¹ca siê w lotach turystycznych, ma mieæ w ofercie szereg kierunków egzotycznych. Pierwszy raz do Dominikany bêdzie mo¿na polecieæ z Frankfurtu trzy razy w tygodniu, dwa razy do Kenii i na Zanzibar. Od czerwca pojawi siê te¿ bezpoœredni rejs na Alaskê – samoloty bêd¹ tam kursowaæ trzy razy w tygodniu. Latem utrzymany bêdzie Mauritius (dwa razy w tygodniu), podobnie bêdzie z Malediwami.

PrzewoŸnik og³osi³ te¿ program na kolejn¹ zimê, znalaz³a siê w nim miêdzy innymi Jamajka (trzy loty tygodniowo) i Varadero na Kubie.

Tymczasem niemiecki portal bran¿y turystycznej FVW dotar³ do pisma wys³anego przez Lufthansê do sieci sprzeda¿y, z którego wynika, ¿e przewoŸnik ju¿ teraz wprowadza ograniczenia w programie, by unikn¹æ póŸniejszych zmian i anulowania lotów.

Linia planuje zmniejszyæ program o jedn¹ trzeci¹. Nowe rezerwacje maj¹ byæ zak³adane ju¿ w oparciu o zaktualizowan¹ siatkê po³¹czeñ na okres od 1 maja do 30 paŸdziernika. Decyzja dotyczy nie tylko Lufthansy, ale te¿ innych przewoŸników nale¿¹cych do niej, jak Austrian Airlines, Swiss, Brussel Airlines, Air Dolomiti i Eurowings. Firma zapowiada, ¿e kiedy popyt wzroœnie, oferta zostanie powiêkszona o wyloty do miejsc turystycznych.

Redukcja programu w wiêkszym stopniu dotknie wyloty z Monachium ni¿ z Frankfurtu. Na razie nie wiadomo dok³adnie, które kierunki bêd¹ najmocniej ograniczane. Na pytanie FVW koncern odpowiedzia³ jedynie, ¿e wprowadzi³ ograniczenia sprzeda¿y do 4 marca. Pierwsze anulacje zaczê³y siê pojawiaæ w systemach 25 lutego, a w miarê mo¿liwoœci rezerwacje by³y automatycznie przek³adane.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield