Poland

LOT szuka prezesa. Jest otwarty konkurs na stanowisko

Rada Nadzorcza LOT Polish Airlines szuka prezesa — wynika z og³oszenia zamieszczonego na stronach internetowych Ministerstwa Aktywów Pañstwowych.

W po³owie czerwca br. okaza³o siê, ¿e nowa spó³ka wyst¹pi³a o certyfikat przewoŸnika lotniczego (AOC). Na rynku wówczas pojawi³y siê pog³oski o mo¿liwoœci og³oszenia upad³oœci Polskich Linii Lotniczych LOT. Tym spekulacjom kategorycznie zaprzeczy³ zapewniaj¹c, ¿e oznacza to jedynie porz¹dkowania dzia³alnoœci operacyjnej w Grupie Kapita³owej PGL. A sama PGL poinformowa³a, ¿e nie s¹ planowane dzia³ania zmierzaj¹ce do og³oszenia upad³oœci Polskich Linii Lotniczych LOT, które tak¿e wchodz¹ w sk³ad tej grupy.

Nowy szef firmy jest poszukiwany po tym, jak 6 paŸdziernika odszed³ z zarz¹du prezes spó³ki Maciej Kacprzak (by³y pilot Ryanaira, a od marca do wrzeœnia 2020 szef operacji lotniczych i szkoleñ w LOT), a 21 paŸdziernika firmê opuœci³ Stefan Œwi¹tkowski (by³y wiceprezes ds. finansowych w KGHM, obecnie odpowiedzialny za finanse cz³onek zarz¹du Pañstwowych Portów Lotniczych,). - Wobec rezygnacji Stefana Œwi¹tkowskiego rada nadzorcza powo³a nowych cz³onków zarz¹du po przeprowadzeniu stosownego postêpowania przewidzianego przepisami prawa – mówi³ wtedy Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u.

Kandydat ubiegaj¹cy siê o stanowisko prezesa LOT Polish Airlines powinien z³o¿yæ kwestionariusz osobowy, CV, zawieraj¹ce opis dotychczasowych doœwiadczeñ w pracy zawodowej, list motywacyjny i oœwiadczenia m.in. dotycz¹ce korzystania praw publicznych, oraz posiadania zdolnoœci do czynnoœci prawnych. Do zg³oszenia chêtni musz¹ do³¹czyæ dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie: wykszta³cenia wy¿szego uznawanego w Polsce, przynajmniej 5-letniego zatrudnienia na podstawie umowy o pracê lub œwiadczenia us³ug na podstawie innej umowy lub wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej na w³asny rachunek i co najmniej trzyletniego doœwiadczenia na stanowiskach kierowniczych albo wynikaj¹cych z prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na w³asny rachunek.

Podczas rozmów kwalifikacyjnych ma byæ oceniana wiedza o LOT Polish Airlines, bran¿y lotniczej, zasadach dzia³ania spó³ek handlowych, wynagradzania w spó³kach Skarbu Pañstwa i ograniczeñ w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne.

Football news:

Perez on Super League: It wasn't hard to convince Laporte. This is for the future of Barcelona
Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements