Poland

Lockdown rozlewa się po kraju

Rz¹d zdecydowa³ o przed³u¿eniu lockdownu w województwie warmiñsko-mazurskim i objêciu nim pomorskiego. Zagro¿one s¹ kolejne województwa.

Trzecia fala pandemii przybiera na sile. Najwiêcej wykrytych zaka¿eñ jest nadal w województwie warmiñsko-mazurskim – 57,4 na 100 tys. mieszkañców. Na kolejnych miejscach s¹ województwa: pomorskie – 44,6 zaka¿enia na 100 tys. mieszkañców, mazowieckie – 39,7, lubuskie – 36,9, i kujawsko-pomorskie – 34,9. Œrednia dla ca³ego kraju to 30 zaka¿eñ na 100 tys. mieszkañców.

W tej sytuacji rz¹d zdecydowa³ o przed³u¿eniu lockdownu w województwie warmiñsko-mazurskim do 20 marca. Takie same obostrzenia obejm¹ te¿ województwo pomorskie. Tu lockdown bêdzie obowi¹zywa³ na razie od 13 do 20 marca. Przypomnijmy, ¿e oznacza to zamkniêcie hoteli, pensjonatów i galerii handlowych. Nieczynne musz¹ byæ te¿ kina, teatry, muzea, galerie sztuki, korty tenisowe i baseny.

W ten sposób spe³nia siê prognoza Grzegorza Baczewskiego, dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, który tydzieñ temu, gdy rz¹d wprowadza³ lockdown w województwie warmiñsko-mazurskim, mówi³: – Dziœ ciesz¹ siê wszystkie województwa poza warmiñsko-mazurskim. Ale mam wra¿enie, ¿e ta radoœæ mo¿e byæ krótkotrwa³a, bo za chwilê ponowne lockdowny mog¹ obj¹æ inne regiony kraju.

Jego zdaniem lepsze by³oby wypracowanie rozwi¹zañ, które pozwoli³yby funkcjonowaæ wielu obszarom ¿ycia, nie tylko gospodarczego, pomimo wystêpowania covidu. – Od dawna sugerujemy rz¹dowi m.in. szersze testowanie, skuteczniejsz¹ izolacjê zaka¿onych, przyspieszenie akcji szczepieñ, wzmo¿enie restrykcji sanitarnych w du¿ych skupiskach ludzi. To kierunek, którego potencja³ absolutnie nie jest wykorzystany – przekonywa³ Baczewski.

Tymczasem, choæ rz¹d przed³u¿a lockdown w województwie warmiñsko-mazurskim i rozszerza go na województwo pomorskie, nadal nic nie s³ychaæ o dodatkowej pomocy dla dzia³aj¹cych tam przedsiêbiorców. Samorz¹dy z objêtych lockdownem terenów nie wyobra¿aj¹ sobie zaœ, ¿eby pañstwo nie przygotowa³o dla nich dodatkowego wsparcia, podobnego do tego, jakie w sezonie zimowym obieca³o gminom górskim. Ma do nich trafiæ specjalna pomoc o wartoœci 1 mld z³. Blisko 300 mln z³ z tego pójdzie na dop³aty rz¹du do umarzanego przez gminy podatku od nieruchomoœci, który p³ac¹ przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy na ich terenach. Ponad 700 mln z³ poch³on¹ rz¹dowe dotacje do inwestycji gmin górskich.

Ale jest te¿ œwiate³ko w tunelu. – Przeciwcia³a ma ju¿ 20–25 proc. mieszkañców Polski. Trwa akcja szczepieñ. Apogeum trzeciej fali pandemii spodziewane jest na prze³omie marca i kwietnia. To wszystko oznacza, ¿e po œwiêtach mo¿liwe bêdzie odwa¿niejsze luzowanie obostrzeñ i przywracanie do dzia³ania sektorów dzisiaj z niego wy³¹czonych – mówi³ w pi¹tek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Football news:

Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw
Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse