Poland

Limity przelewu natychmiastowego w bankach. Fiskusa nie dotyczą

Sprawdziliœmy czy i jakie limity na przelew natychmiastowy maj¹ PKO BP, Pekao, Santander, mBank, ING. Da siê zmieniæ kwoty? Fiskusa limity nie dotycz¹.

W ci¹gu zaledwie kilku sekund mo¿na przes³aæ œrodki z jednego banku do innego przelewem natychmiastowym, ale w niektórych obowi¹zuj¹ limity na takie transakcje. I nie da siê ich podwy¿szyæ. No chyba, ¿e odbiorc¹ jest administracja skarbowa. Wówczas poprzeczka jest wy¿ej ustawiony.

Klient PKO BP pyta czy jest mo¿liwa zmiana limitu przelewu natychmiastowego. – Dopuszczalne 3 tys. z³ to stanowczo za ma³o – uwa¿a.

Jak przyznaje Roman Grzyb, ekspert z PKO BP dla przelewu natychmiastowego w tym banku obowi¹zuj¹ limit 3 tys. z³ dla pojedynczego przelewu (w tym tak¿e przelewu natychmiastowego do ZUS). – Jednak maksymalna kwota przelewów natychmiastowych zlecanych z jednego rachunku to 6 tys. z³ dziennie – dodaje ekspert z PKO BP.

Limit jest znacznie wy¿szy w przypadku pojedynczego przelewu na rachunek organu administracji skarbowej (np. Urzêdu Skarbowego), prowadzony przez Narodowy Bank Polski. Mo¿e siêgaæ nawet 50 tys. z³.- Jednak maksymalna kwota takich przelewów natychmiastowych zlecanych z jednego rachunku to 250 tys. z³ dziennie- podkreœla Roman Grzyb.

Podobnie wygl¹daj¹ limity dla klientów firmowych. Dla nich dodatkowy limit to: 3 tys. z³ dla pojedynczego przelewu w ramach mechanizmu p³atnoœci podzielonej (tzw. split payment), jednak maksymalna kwota takich przelewów natychmiastowych zlecanych z jednego rachunku to 6 tys. z³ dziennie.

– Limity obowi¹zuj¹ od paŸdziernika 2017 roku, czyli chwili uruchomienia przelewów natychmiastowych w PKO Banku Polskim. Klienci nie maj¹ mo¿liwoœci zmiany limitów przelewów natychmiastowych – przyznaje Roman Grzyb.

Zwraca uwagê, ¿e w momencie przekroczenia dopuszczalnego limitu przelewu natychmiastowego bank informuje o tym klienta poprzez aplikacjê mobiln¹ IKO lub za pomoc¹ serwisu internetowego iPKO.

W Pekao SA maksymalny limit pojedynczego przelewu Express Elixir dla osób indywidualnych wynosi 5 tys. z³, ale w sumie dziennie nie mo¿e byæ to wiêcej ni¿ 10 tys. z³. W przypadku firm jest to odpowiednio 20 i 50 tys. z³. – W przypadku klientów indywidualnych maksymalne limity przelewów Express Elixir nie mog¹ przekraczaæ limitów dziennych dla wszystkich transakcji wykonywanych w Pekao24 – mówi Pawe³ Jurek, rzecznik Pekao SA.

– Nasze limity nie by³y do tej pory zmieniane. Klient nie mo¿e ich zmniejszyæ lub zwiêkszyæ. Mo¿e natomiast sterowaæ limitami bankowoœci elektronicznej, co mo¿e mieæ wp³yw na mo¿liwe kwoty przelewów do zrealizowania – radzi Jurek.

Dodaje, ¿e w chwili udostêpniania Pekao24 klientowi Indywidualnemu limit pojedynczego przelewu Express Elixir i limit dzienny przelewów Express Elixir wynosz¹: 1 tys. z³ dla klientów o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych i 200 z³ dla osób o ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci prawnych.

A w Santander Bank Polska limit dla Express Elixir wynosi 5 tys. z³, a dla Blue Cash – 20 tys. z³. – Zlecenia realizowane s¹ wy³¹cznie w z³otówkach na rachunki w innych bankach krajowych i nie obejmuj¹ przelewów na rachunki Urzêdów Skarbowych (US), Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (ZUS) i organów celnych -podkreœla Ewa Krawczyk, z biura prasowego banku.

Dodaje. ¿e limit kwot dla przelewów mo¿na ustawiæ w bankowoœci internetowej.

Inny limit ma te¿ mBank. Klient indywidualny mo¿e w taki sposób zrobiæ trzy takie przelewy jednego dnia, a wysokoœæ ka¿dego z nich nie bêdzie mog³a przekroczyæ 10. tys. z³. – Te limity zmienialiœmy ostatnio 30 lipca – mówi Konga Wojciechowska-Rulka, z biura prasowego.

Z kolei w ING Banku Œl¹skim dla p³atnoœci natychmiastowych obowi¹zuj¹ limity zgodne z warunkami dzia³ania systemów p³atnoœci natychmiastowych.

I tak  dla transakcji realizowanych za poœrednictwem systemu Expres Elixir limit pojedynczej transakcji wynosi 100 tys. z³, a   dla transakcji realizowanych za poœrednictwem systemu Blue Cash limit pojedynczej transakcji wynosi 20 tys. z³.

– Klient mo¿e ustawiaæ dzienny limit transakcji w swojej bankowoœæ internetowej. Nie ma natomiast mo¿liwoœci ustawienia dziennego limitu tylko na p³atnoœci natychmiastowe – podkreœla Mirella Gmur.

Football news:

Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world
Stones scored the 3rd double of his career. One for the 2018 World Cup
Griezmann scored 6 (3+3) points in the last 4 games for Barca
Gundogan has scored 4 goals in his last 6 Premier League games. The same number was in the previous 55 games
Lineker after the Liverpool - Manchester United match: Both teams went on the attack. What an exciting fight for the title