Poland

Liczba zaszczepionych w Polsce przekroczyła 2,25 mln

W ci¹gu ostatniej doby w Polsce zaszczepiono na COVID-19 79 551 osób - podaje rz¹d. O najwiêkszej dobowej liczbie szczepieñ w Polsce informowano 19 lutego - wówczas resort zdrowia poda³, ¿e w ci¹gu doby zaszczepiono na COVID 173 421 osób.

W ci¹gu ostatniej doby najwiêcej szczepieñ na COVID-19 wykonano w województwie mazowieckim (12 223) i œl¹skim (8 611).

Liczba niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych wykrytych jak dot¹d w Polsce wynosi 3 725 (w ci¹gu doby wzros³a o 137) - oznacza to, ¿e niepo¿¹dany odczyn poszczepienny wyst¹pi³ przy 0,11 proc. szczepieñ.

4 913 dawek szczepionki zosta³o zutylizowanych (w ci¹gu doby liczba ta nie zmieni³a siê).

Co najmniej jedn¹ dawk¹ zaszczepiono w Polsce 2 250 835 osób. Dwie dawki otrzyma³o 1 214 741 osób.

Po 65 dniach szczepieñ œrednia dobowa liczba szczepieñ wykonywanych w Polsce wynosi 53 316. Zak³adaj¹c, ¿e odpornoœæ stadn¹ uzyskuje siê przy zaszczepieniu ok. 70 proc. populacji (w Polsce oznacza³oby to koniecznoœæ zaszczepienia 26 847 921 osób, a wiêc wykonania 53 695 842 szczepieñ, poniewa¿ dopuszczone obecnie do u¿ycia w Polsce szczepionki wymagaj¹ podania dwóch dawek) do poziomu odpornoœci stadnej w Polsce brakuje jeszcze 50 230 266 szczepieñ. Bior¹c pod uwagê obecn¹ dobow¹ œredni¹ liczbê szczepieñ zajê³oby to ok. 942 dni, a wiêc nieco ponad 2,5 roku.

Rz¹d zapewnia jednak, ¿e liczba szczepieñ zwiêkszy siê znacz¹co po pierwszym kwartale 2021 roku w zwi¹zku z szybszym tempem nap³ywu szczepionek do Polski.

Football news:

Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless