Poland

Liczba szczepień przeciw COVID w Polsce przekroczyła 700 tys.

W ci¹gu ostatniej doby w Polsce zaszczepiono na COVID-19 15 129 osób - podaje rz¹d.

Liczba szczepieñ wykonanych 23 stycznia jest ni¿ tydzieñ temu. Mniejsza liczba szczepieñ tydzieñ do tygodnia ma zwi¹zek z tymczasowym ograniczeniem dostaw szczepionki Pfizer/BioNTech do pañstw UE - w tym Polski.

£¹cznie na COVID-19 w Polsce wykonano 701 164 szczepieñ (wed³ug danych na godzinê 10:30 24 stycznia).

W ci¹gu ostatniej doby najwiêcej szczepieñ na COVID-19 wykonano w województwie mazowieckim (3 267) i œl¹skim (1 922).

Liczba niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych wykrytych jak dot¹d w Polsce wynosi 376 (w ci¹gu doby wzros³a o 15) - oznacza to, ¿e niepo¿¹dany odczyn poszczepienny wyst¹pi³ przy 0,05 proc. szczepieñ.

1 905 dawek szczepionki zosta³o zutylizowanych (w ci¹gu doby liczba ta nie zmieni³a siê).

Jak dot¹d najwiêcej szczepieñ w ci¹gu doby wykonano w Polsce 13 stycznia (62 572).

Po 28 dniach szczepieñ œrednia dobowa liczba szczepieñ wykonywanych w Polsce wynosi 25 042. Zak³adaj¹c, ¿e odpornoœæ stadn¹ uzyskuje siê przy zaszczepieniu ok. 70 proc. populacji (w Polsce oznacza³oby to koniecznoœæ zaszczepienia 26 847 921 osób, a wiêc wykonania 53 695 842 szczepieñ, poniewa¿ dopuszczone obecnie do u¿ycia w Polsce szczepionki wymagaj¹ podania dwóch dawek) do poziomu odpornoœci stadnej w Polsce brakuje jeszcze 52 994 678 szczepieñ. Bior¹c pod uwagê obecn¹ dobow¹ œredni¹ liczbê szczepieñ zajê³oby to ok. 2116 dni, a wiêc niemal 6 lat.

Rz¹d zapewnia jednak, ¿e liczba szczepieñ zwiêkszy siê znacz¹co po pierwszym kwartale 2021 roku w zwi¹zku z szybszym tempem nap³ywu szczepionek do Polski.

Football news:

Koeman on Griezmann in reserve: This is not a punishment. Next to Messi, we needed someone faster than Antoine
It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona