Poland

Lekarze w Peru prowadzą protest głodowy

Czêœæ lekarzy w Peru rozpoczê³a w tym tygodniu protest g³odowy, aby zmusiæ w³adze do zwiêkszenia finansowania s³u¿by zdrowia w zwi¹zku z drug¹ fal¹ zaka¿eñ koronawirusem.

Pierwsi lekarze rozpoczêli swój protest we wtorek. Demonstrowali w sprawie sytuacji w s³u¿bie zdrowia przed budynkiem Ministerstwa Pracy w stolicy Peru.

Lekarz Teodoro Quinones zapowiedzia³, ¿e protest bêdzie trwa³ do czasu, a¿ minister pracy odwo³a szefow¹ krajowego systemu ubezpieczeñ spo³ecznych, Fiorellê Molinelli.

Protestuj¹cy krytykuj¹ podejœcie rz¹du do pandemii i domagaj¹ siê zwiêkszenia œrodków finansowych na s³u¿bê zdrowia.

- Nasze oddzia³y intensywnej terapii za³amuj¹ siê, a my nie otrzymujemy ¿adnej odpowiedzi i widzimy obojêtnoœæ rz¹du - powiedzia³a pielêgniarka Ketty Solier.

- Pilnie musimy nabyæ sprzêt, aby zapobiec œmierci kolejnych Peruwiañczyków. Pañstwo ma konstytucyjny obowi¹zek zagwarantowania dostêpnoœci do us³ug zdrowotnych, a w tej chwili odmawia dostêpu do szpitali, poniewa¿ nie mamy ju¿ mo¿liwoœci zapewnienia pacjentom tego, czego tak bardzo potrzebuj¹ - doda³a.

Zdaniem lekarzy na oddzia³ach intensywnej terapii nie ma ju¿ miejsc, a to oznacza, ¿e chorzy na Covid-19 bêd¹ umieraæ w domach. 

W Peru odnotowano do tej pory ponad milion zaka¿eñ koronawirusem. Zmar³o ponad 40 tys. chorych.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7