Poland

Lekarze o projekcie PiS: tam są niebezpieczne zapisy

Lekarze

Adobe Stock

Spodziewaliœmy siê wsparcia, zachêty, wzmocnienia, a dostaliœmy odbicie wrogich wypowiedzi polityków, obarczaj¹cych nasze œrodowisko odpowiedzialnoœci¹ za dramatyczn¹ sytuacjê w ochronie zdrowia - tak projekt PiS ws. przeciwdzia³ania sytuacjom kryzysowym zwi¹zanym z COVID-19 ocenia Naczelna Izba Lekarska.

W komunikacie wydanym dziœ po zapoznaniu siê z poselskim  projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z przeciwdzia³aniem sytuacjom kryzysowym zwi¹zanym z wyst¹pieniem COVID­­-19 (druk sejmowy z 19 paŸdziernika 2020 r.) Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej wyrazi³o "g³êbokie zaniepokojenie i rozczarowanie".

W ocenie lekarskiego samorz¹du projekt, którym wkrótce zajmie siê Sejm, budzi wiele zastrze¿eñ, które dotycz¹ mi.n.  bezpieczeñstwa pacjenta oraz braku dostatecznego wsparcia prawnego, organizacyjnego oraz  finansowego dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów oraz  innych zawodów medycznych, w zwi¹zku z wykonywan¹ przez nich misj¹ w czasie pandemii.  Lekarze widz¹ w propozycji PiS zarzewie konfliktów wewnêtrznych.

"Z nadziej¹ oczekiwaliœmy wprowadzenia w ¿ycie „Klauzuli dobrego Samarytanina”, której projekt kilka miesiêcy temu zaproponowa³a Naczelna Izba Lekarska. W czasie epidemii klauzula ta mia³a przede wszystkim s³u¿yæ pacjentom.  Jej celem by³o  zagwarantowanie  bezpieczeñstwa prawnego  lekarzom i przedstawicielom innych zawodów medycznych, którzy mogliby byæ kierowani do zadañ nie objêtych ich specjalnoœci¹. Intencj¹ by³o zwolnienie od odpowiedzialnoœci karnej, cywilnej i zawodowej w razie pope³nienia b³êdu, chyba ¿e b³¹d zosta³ pope³niony wskutek ra¿¹cych uchybieñ. W poselskim projekcie z 19. paŸdziernika proponuje siê zwolnienie jedynie od odpowiedzialnoœci karnej, przy czym pozostawiono niebezpiecznie du¿e pole do interpretacji i dodatkowe warunki skorzystania z tego zwolnienia." - wskazuj¹ lekarze.

Prezydium NIL nie kryje te¿ goryczy:

"Spodziewaliœmy siê wsparcia, zachêty, wzmocnienia. W zamian za to w proponowanych regulacjach znajdujemy odbicie wrogich wypowiedzi polityków, obarczaj¹cych nasze œrodowisko odpowiedzialnoœci¹ za dramatyczn¹ sytuacjê w ochronie zdrowia. Dostajemy rozwi¹zania restrykcyjne, dyscyplinuj¹ce, dziel¹ce œrodowisko, prowokuj¹ce konflikty wewnêtrzne i z otoczeniem, co grozi dodatkowym os³abieniem zaufania do œrodowiska lekarskiego, a tak¿e pozosta³ych zawodów medycznych." - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie NIL.

Prezydium NIL krytycznie oceni³o propozycjê uproszczenia procedury przyznawania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcom. Argumentuje to trosk¹ o  jakoœæ kadr medycznych i przestrzeganie unijnych standardów kszta³cenia oraz poziomu kwalifikacji, ale te¿ zwraca uwagê na  aspekt etyczny propozycji „podkupienia” lekarzy z innych krajów, gdzie równie¿ walczy siê o zdrowie i ¿ycie ich mieszkañców.

Lekarzom nie podoba siê tak¿e plan  przesuniêcia do izb lekarskich  zadañ organów administracji rz¹dowej, jakimi s¹ wojewodowie. Chodzi o kierowanie medyków do pracy. NIL zwraca uwagê, ¿e   izby nie maj¹ faktycznych mo¿liwoœci realizowania takich zadañ.

"Odczytaæ to nale¿y nie inaczej jak zepchniêcie odpowiedzialnoœci za realizacjê zadañ z administracji rz¹dowej na samorz¹d lekarski. To przejaw niezrozumienia idei i roli samorz¹du zawodowego, a tak¿e ignorowania realiów, chocia¿by braku mo¿liwoœci operacyjnych. Takie propozycje uderzaj¹ w istotê samorz¹dnoœci i gro¿¹ skonfliktowaniem naszego œrodowiska. Przeciwko temu zdecydowanie protestujemy." - czytamy w stanowisku.

Prezydium NIL nie godzi siê na rozwi¹zania dotycz¹ce uprawnieñ do œwiadczeñ chorobowych czy ubezpieczeñ, które wed³ug NIL nierówno traktuj¹ lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy na kontraktach oraz pozosta³ych pracowników medycznych. 

"To równie¿ mo¿e wywo³ywaæ konflikty wewn¹trz  œrodowiska medycznego i to w czasie, kiedy w³aœnie na wspó³pracy powinno nam wyj¹tkowo zale¿eæ. Skonfliktowani trudniej bêdziemy sobie radziæ ze wspólnym wrogiem – i medyków, i pacjentów - jakim jest choroba." - wskazuje NIL.

Zobacz pe³ne stanowisko PNRL w sprawie projektu o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z przeciwdzia³aniem sytuacjom kryzysowym zwi¹zanym z wyst¹pieniem COVID-19

Football news:

Koeman about 4:0 with Osasuna: an Important win, I'm happy. Barcelona can't afford to lose any more
Milan have scored in 29 consecutive Serie A games. This is a repeat of the club record of 1973
Messi dedicated the goal to Maradona, showing a newells old boys t-shirt
Clarence Seedorf: if Barcelona sign Depay, so much the better for them. One of Europe's top talents
Maradona's doctor is under investigation for Diego's death. His home and clinic were searched
Griezmann has 4 goals in his last 6 games for Barcelona
Braithwaite has scored 4 (3+1) points in Barca's last 2 games. He had not scored in 13 games before