Poland

Kwaśniewski: PiS używa metod Trumpa

Trump postawi³ w polityce na silny podzia³ i mo¿e to siê podoba³o naszemu rz¹dowi, bo PiS u¿ywa tej samej metody – skomentowa³ Aleksander Kwaœniewski, by³y prezydent RP, w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem.

Kwaœniewski skomentowa³ wybór Joe Bidena na prezydenta USA.

- USA wraca do politycznej normalnoœci, przewidywalnoœci i kompetencji w dzia³aniach politycznych. To jedna z dwóch najlepszych wiadomoœci 2020 roku, drug¹ by³o wynalezienie szczepionki (na COVID) – oceni³ by³y prezydent.

Aleksander Kwaœniewski odniós³ siê tak¿e szerzej do prezydentury Donalda Trumpa.

- Gdy spojrzymy na koncepcjê Trumpa – America First, zobaczymy prymat egoizmu amerykañskiego. Amerykanie wyszli z WHO i paktu klimatycznego, pokazuj¹c plecy ca³emu œwiatu, który mo¿e walczyæ z zagro¿eniami, ale tylko zjednoczony. Trump postawi³ w polityce na silny podzia³ i mo¿e to siê podoba³o naszemu rz¹dowi, bo PiS u¿ywa tej samej metody. Trump prowadzi³ taki styl polityczny, który jeœli by³yby kontynuowany, doprowadzi³by do ogromnych konfliktów. Nie liczy³ siê z opini¹ doradców, prowadzi³ politykê poprzez tweety. By³a to dzia³alnoœæ bardzo emocjonalna i czêsto u¿ywa³ k³amliwych argumentów – mówi³ by³y prezydent.

Kwaœniewski analizowa³ tak¿e jak mog¹ wygl¹daæ przysz³e relacje Joe Bidena i Andrzeja Dudy.

- Na pewno nie bêdzie tak s³odko na pokaz jak z Trumpem. Biden jest cz³owiekiem powa¿nym i nie nosi uraz w sercu, bo za d³ugo ¿yje i za du¿o prze¿y³, ¿eby zajmowaæ siê takimi drobiazgami jak to – kto i kiedy mu przys³a³ ¿yczenia. Ameryka bêdzie utrzymywa³a dobre kontakty z Polsk¹, bo Polska jest jej potrzebna. A my jesteœmy zmuszeni, ¿eby Ameryka pozostawa³a naszym strategicznym partnerem, bo jest to kwestia naszego bezpieczeñstwa – analizowa³.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7