Poland

Ksiądz życzy kobietom: Nie ulegajcie równouprawnieniu

Koœció³ Rektoralny Salezjanów pw. Matki Bo¿ej Wspomo¿enia Wiernych w Krakowie

Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license, fot. Zygmunt Put

Nieulegania zwodniczym has³om nawo³uj¹cym do równouprawnienia i wolnoœci kosztem swojej godnoœci ¿yczy³ swoim parafiankom ksi¹dz z koœcio³a salezjanów w Krakowie.

Ksi¹dz z krakowskiego Koœcio³a Rektoralnego Salezjanów pw. Matki Bo¿ej Wspomo¿enia Wiernych w Krakowie z³o¿y³ parafiankom ¿yczenia z okazji ich œwiêta.

"Jutro Dzieñ Kobiet. Niech nasze ¿yczenia i modlitwy w ich intencji bêd¹ wyrazem uznania za ich mi³oœæ, m¹droœæ i pracowitoœæ. Módlmy siê tak¿e, aby kobiety zawsze by³y sob¹ i nie ulega³y zwodniczym has³om nawo³uj¹cym do równouprawnienia i wolnoœci kosztem ich godnoœci" - napisa³ ksi¹dz w ¿yczeniach dla parafianek. Autorem tych s³ów okaza³ siê rektor koœcio³a, ks. Jacek Ry³ko.

Zdjêcie kartki z ¿yczeniami obieg³o media spo³ecznoœciowe, a treœæ oburzy³a wielu internautów.

Wzburzenia nie kry³y przede wszystkim kobiety, które zauwa¿a³y, ¿e to w³aœnie brak równouprawnienia kobietom uw³acza, a Koœció³ wci¹¿ pozostaje na stanowisku, ¿e miejsce kobiety jest w "kuchni i na porodówce".

Jeszcze tego samego dnia, 7 marca, na stronie Inspektorii Krakowskiej Salezjanów pojawi³o siê "oœwiadczenie prasowe" o nastêpuj¹cej treœci:


"W nawi¹zaniu do treœci og³oszeñ duszpasterskich z III niedzieli Wielkiego Postu w Koœciele Rektoralnym Matki Bo¿ej Wspomo¿enia Wiernych w Krakowie oœwiadczam, ¿e równouprawnienie, wolnoœæ i godnoœæ kobiet s¹ wartoœciami niepodlegaj¹cymi dyskusji, pielêgnowanymi w duszpasterstwie w ró¿nych aspektach i wielokrotnie podkreœlanymi.

Przepraszam wszystkich, którzy poczuli siê ura¿eni niestosownymi sformu³owaniami, u¿ytymi przeze mnie w treœci og³oszeñ. U¿yte okreœlenia by³y sformu³owane w sposób niefortunny, jednak nie mia³y intencji obraziæ kogokolwiek. Do³o¿ê wszelkich starañ, aby w przysz³oœci taka sytuacja siê nie powtórzy³a.

Wszystkim Paniom ¿yczê Bo¿ego b³ogos³awieñstwa i wszelkich potrzebnych ³ask oraz powierzam je w modlitwie codziennej.

ks. Jacek Ry³ko, rektor koœcio³a"

Football news:

Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023