Poland

Krajowy Plan Odbudowy pomoże stanąć Polsce na nogi?

Rz¹d ma w pi¹tek pokazaæ Krajowy Plan Odbudowy, który pomo¿e stan¹æ na nogipo pandemii. To nie mog¹ byæ slajdy i ogólniki. Plan musi byæ trampolin¹ cywilizacyjn¹.

Do koñca kwietnia rz¹d musi wys³aæ Krajowy Plan Odbudowy do akceptacji Komisji Europejskiej. Bez tego nie dostaniemy pieniêdzy z unijnego Funduszu Odbudowy, który ma pomóc krajom Unii Europejskiej podnieœæ siê z kryzysu zwi¹zanego z pandemi¹ koronawirusa i dodatkowo uodporniæ je na podobne klêski w przysz³oœci.

Jest o co zabiegaæ, bo Unia Europejska przewidzia³a dla nas ponad 57 mld euro w formie bezzwrotnych dotacji oraz po¿yczek.

Wiele krajów ma ju¿ swoje plany odbudowy. Skierowa³y je do konsultacji spo³ecznych. Czêœæ wys³a³a je ju¿ nawet do Brukseli. Nasz plan mia³ byæ gotowy d³ugo przed koñcem 2020 r., ale owiane tajemnic¹ prace nieznoœnie siê przeci¹gaj¹. W pi¹tek rz¹d ma wreszcie upubliczniæ KPO i wys³aæ go do konsultacji spo³ecznych, które potrwaj¹ do koñca marca. – Mamy du¿o czasu – uspokaja³ w czwartek rzecznik rz¹du Piotr Müller.

Podobnego optymizmu pró¿no szukaæ wœród samorz¹dowców i przedsiêbiorców, a to od nich w du¿ej mierze zale¿eæ bêdzie powodzenie planu. – Nie przypominam sobie, aby ktoœ ze strony rz¹dowej rozmawia³ z nami o KPO – mówi Tadeusz Truskolaski, prezes Unii Metropolii Polskich, prezydent Bia³egostoku. – Prace nad tym niezwykle wa¿nym programem s¹, jak to zazwyczaj u nas, mówi¹c delikatnie, ma³o transparentne – ocenia.

Rz¹d rozmawia³ o planie z przedstawicielami organizacji przedsiêbiorców. Raz.

– W zesz³ym tygodniu wiceminister finansów przedstawi³a Radzie Dialogu Spo³ecznego bardzo wstêpny plan KPO – mówi „Rzeczpospolitej" £ukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club. – Mieliœmy po tej prezentacji w formie slajdów mnóstwo pytañ, na które jednak nie uzyskaliœmy odpowiedzi. To utwierdzi³o nas w przekonaniu, ¿e rz¹d jest w lesie z KPO – dodaje. Podkreœla, ¿e przedsiêbiorcom zale¿y na tym, by plan by³ trampolin¹ cywilizacyjn¹ dla Polski.

– Tu nie chodzi o naprawê zniszczeñ po huraganie czy innej klêsce ¿ywio³owej. To projekt na miarê powojennego planu Marshalla – mówi Bernatowicz. Dlatego jego zdaniem nie wystarcz¹ has³a, slajdy, ogólny zarys. Plan musi pokazywaæ, jak zrealizowaæ za³o¿one cele. – Jak mawia³ Churchill, nie mo¿emy pozwoliæ, ¿eby dobry kryzys siê zmarnowa³ – przekonuje wiceszef BCC.

Football news:

Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League