Poland

KPRM zmienia odcień czerwieni po piśmie „Rzeczpospolitej”

Flagi Polski

TOMASZ PACZOS/FOTONOVA

Kancelaria Premiera promowa³a inny odcieñ czerwieni ni¿ resort kultury. Zmienia go po piœmie z „Rzeczpospolitej".

„Barwami Rzeczypospolitej Polskiej s¹ kolory bia³y i czerwony" – przewiduje art. 28 Konstytucji. O jakim odcieniu czerwieni mowa? K³opot z jego ustaleniem ma rz¹d. Œwiadczy o tym wzór flagi pañstwowej, który promowa³a Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Znalaz³ siê we wprowadzonych we wrzeœniu „wytycznych w zakresie wype³niania obowi¹zków informacyjnych", dotycz¹cych beneficjentów programów dofinansowanych z bud¿etu pañstwa lub z pañstwowych funduszy celowych. Wed³ug wytycznych podmioty, które dosta³y z bud¿etu pañstwa co najmniej 50 tys. z³, powinny zamieœciæ tablice lub plakaty informacyjne, a tak¿e stosown¹ informacjê na swoich stronach internetowych.

Zbyt ostra czerwieñ

Wzór tablic i plakatów KPRM zamieœci³a w internecie. W ich górnych czêœciach znajduj¹ siê obok siebie pañstwowe flaga i herb. Dla czerwieni, obecnej równie¿ w tarczy herbu, wybrano ostry odcieñ, zbli¿ony do cynobru. Podano nawet jej wspó³rzêdne w przestrzeni barw CMYK, popularnej w grafice komputerowej.

Problem w tym, ¿e kszta³t polskich symboli podaje te¿ na swojej stronie internetowej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I wynika z nich, ¿e czerwieñ ma odcieñ zbli¿ony do karmazynu.

Dlaczego inny wybra³a KPRM? „Niestety by³o to niedopatrzenie na etapie projektowania graficznego" – napisa³o „Rzeczpospolitej" Centrum Informacyjne Rz¹du. „Bardzo dziêkujemy za zwrócenie uwagi. Poprawiliœmy ju¿ pliki na stronie i s¹ ju¿ poprawne" – doda³o. I rzeczywiœcie, odcieñ zosta³ zmieniony.

– To wszystko zakrawa na jakiœ ¿art – ocenia Andrzej Ludwik W³oszczyñski, projektant specjalizuj¹cy siê w tematyce symboli pañstwowych. I dodaje, ¿e problemu by nie by³o, gdyby nie fatalny za³¹cznik do obowi¹zuj¹cej ustawy o godle, barwach i hymnie, która powsta³a jeszcze w PRL.

Czerwieñ wydrukowano tam tak, ¿e przypomina cynober. Jednak obok zamieszczono tabelkê ze wspó³rzêdnymi w rzadko stosowanym dziœ systemie CIELUV, które wielu grafików interpretuje jako odcieñ zbli¿ony do karmazynu. Dlatego w³aœnie takim pos³uguje siê resort kultury, a w œlad za nim najwa¿niejsze instytucje pañstwowe.

Zdaniem W³oszczyñskiego, takie odwzorowanie niekoniecznie jest poprawne. Zauwa¿a, ¿e CIELUV jest nieprzek³adalny na popularne dziœ przestrzenie barwne, a stosowane czêsto programy do konwersji daj¹ przek³amania. – Poza tym, gdyby podejœæ do tematu profesjonalnie, trzeba by spytaæ, na jakim materiale drukujemy. Ten sam kolor zupe³nie inaczej bêdzie wygl¹da³ na materiale flagowym, inaczej na papierze powlekanym, a inaczej na niepowlekanym. O rodzaju materia³u za³¹cznik nie wspomina – mówi.

P¹sowy czy makowy

Odcieñ czerwieni polskiej flagi nie wynika te¿ jasno ze Ÿróde³ historycznych. – Czêsto podkreœla siê, ¿e odcieñ czerwieni zosta³ po raz pierwszy zdefiniowany w 1927 roku rozporz¹dzeniem prezydenta Ignacego Moœcickiego. Wskazano wówczas cynober – mówi prof. Marek Adamczewski, historyk zajmuj¹cy siê heraldyk¹ z Uniwersytetu £ódzkiego. – Jednak sytuacja jest bardziej z³o¿ona. Polskie barwy narodowe ustanowi³ po raz pierwszy sejm powstañczy w 1831 roku, a w diariuszu posiedzenia pojawi³a siê informacja, ¿e czerwieñ powinna byæ w odcieniu p¹su, czyli koloru makowego. Z kolei w czasie dyskusji w Sejmie Ustawodawczym 1919 roku pojawi³a siê nazwa vermillion, czyli minia – wylicza badacz.

Jego zdaniem oficjalnym odcieniem powinien staæ siê p¹s. Jak pisaliœmy w „Rzeczpospolitej", do jednoznacznego ustalenia barw narodowych szykowa³ siê resort kultury. W ubieg³ej kadencji przygotowa³ projekt nowej ustawy o symbolach pañstwowych, a czerwieñ mia³a zostaæ ustalona jako karmazyn.

Projekt trafi³ jednak do szuflady. Powód? Ministerstwo chcia³o dokonaæ kontrowersyjnych zmian w wygl¹dzie or³a, m.in. poz³ociæ nogi. Zdaniem wielu ekspertów herb jest kolejnym obok flagi s³abym punktem obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy i nie spe³nia wymogów heraldyki.

Football news:

Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million