Poland

Koronawirus w Polsce. Pacjentów z COVID najmniej od 91 dni

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów w polskich szpitalach jest najni¿sza od 28 paŸdziernika, a wymagaj¹cych respiratorów - od 1 listopada - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 14 120 osób. Od wtorku liczba pacjentów spad³a o 476 - to najwiêkszy dobowy spadek od miesi¹ca. W ujêciu siedmiodniowym odnotowano spadek liczby hospitalizowanych z COVID-19 wynosz¹cy 1,2 tys.

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów jest najni¿sza od 28 paŸdziernika.

O 96 spad³a liczba istniej¹cych "covidowych" ³ó¿ek szpitalnych. Dla osób zaka¿onych koronawirusem pozosta³o 15 438 wolnych ³ó¿ek (52,23 proc. wszystkich "covidowych").

Czytaj tak¿e: Minister zdrowia: Jestem przeciwnikiem otwarcia hoteli

Obecnie 1 414 osób - o 35 mniej ni¿ dzieñ wczeœniej - wymaga respiratora. W ci¹gu doby liczba osób wymagaj¹cych respiratorów spad³a o 2,42 proc., w ci¹gu tygodnia - o 9,88 proc.

Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³y 1 433 wolne respiratory - 50,33 proc. wszystkich dostêpnych dla pacjentów zaka¿onych koronawirusem.

Czytaj tak¿e: Czy szczepionka przeciw COVID-19 zatrzymuje transmisjê wirusa? Niedzielski: Nie ma dowodów

Od 23 paŸdziernika Ministerstwo Zdrowia informuje, ile ³ó¿ek i respiratorów jest w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19. Jak przekazano w œrodê, obecnie zasoby te wynosz¹ 29 558 ³ó¿ek i 2 847 respiratorów.

Bior¹c pod uwagê liczbê wszystkich oraz zajêtych ³ó¿ek "covidowych", w ci¹gu doby w systemie przyby³o 380 wolnych miejsc dla pacjentów z COVID-19. W tym samym okresie liczba dostêpnych respiratorów wzros³a o 43.

W porównaniu ze stanem sprzed 24 godzin, w naszym kraju liczba osób objêtych kwarantann¹ z uwagi na koronawirusa spad³a o 1 tys. i wynosi 176 833. W ujêciu siedmiodniowym spadek wynosi 8,1 tys.

Czytaj tak¿e: Doradca premiera ds. COVID: Umiera tylko dwa razy wiêcej ludzi ni¿ normalnie

26 stycznia Ministerstwo Zdrowia przesta³o publikowaæ dane dotycz¹ce liczby osób objêtych nadzorem epidemiologicznym.

Od wtorku liczba ozdrowieñców wzros³a w Polsce o 2,6 tys., w ci¹gu tygodnia - o 38,9 tys. Za ozdrowia³ych uznano w sumie 1 246 267 zaka¿onych.

Czytaj tak¿e: Rz¹d zamyka³ gospodarkê na podstawie badañ w czasopismach naukowych

Wed³ug danych z 26 stycznia, w naszym kraju pod k¹tem koronawirusa przebadano ponad 8,42 mln próbek pobranych od ponad 8,14 mln osób. W ci¹gu ostatnich siedmiu dni badano œrednio 39,8 tys. próbek dziennie. Dla porównania, w tygodniu koñcz¹cym siê 8 listopada wartoœæ ta przekracza³a 68 tys., a w tygodniu koñcz¹cym siê 28 grudnia by³a ni¿sza ni¿ 24 tys.

Liczba aktywnych przypadków zaka¿enia koronawirusem w Polsce wynosi 200 790.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wczeœniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawi³ siê w Wuhan prawdopodobnie w po³owie listopada 2019 roku.

Pierwszym du¿ym ogniskiem epidemii koronawirusa by³ targ z owocami morza w Wuhan, który w³adze zamknê³y 1 stycznia w zwi¹zku z rozpowszechnianiem siê choroby.

Na pocz¹tku stycznia w³adze Chin oficjalnie przyzna³y, ¿e zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzêcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, ¿e wirus przeniós³ siê ze zwierz¹t na cz³owieka w wyniku jedzenia miêsa dzikich zwierz¹t: nietoperzy, wê¿y lub ³uskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywo³ywanej przez koronawirus to gor¹czka, kaszel, ból miêœni, os³abienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest ³agodny i przypomina przebieg grypy.

W grupie podwy¿szonego ryzyka w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa s¹ osoby starsze lub cierpi¹ce na choroby przewlek³e. Zara¿enie siê wirusem ma natomiast zwykle bardzo ³agodny przebieg u dzieci.

Football news:

A representative of Laporte's headquarters: We have not communicated with Arteta. Koeman's work deserves praise
Investing in solar energy, healthy food, and Weddings: A guide to Levandowski's immense business empire
Paul Scholes: Tiago doesn't look like a player fit for Klopp. He would be more suitable for Manchester United
Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano