Poland

Koordynator niebezpieczeństwa

Jaros³aw Kaczyñski

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Odk¹d prezes PiS nadzoruje strategiczne z punktu widzenia bezpieczeñstwa pañstwa resorty, w kraju dochodzi do niepokojów, za które nie czuje siê odpowiedzialny.

Na pocz¹tku paŸdziernika Jaros³aw Kaczyñski zosta³ wicepremierem i szefem specjalnego komitetu, nadzoruj¹c resorty sprawiedliwoœci, spraw wewnêtrznych i administracji oraz obrony narodowej. Dziwnym trafem od tego czasu temperatura wydarzeñ w Polsce gwa³townie wzros³a. I to w³aœnie w obszarach, które nadzoruje prezes PiS.

Pod koniec paŸdziernika dosz³o do protestów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. W ca³ym kraju tysi¹ce osób blokowa³o ulice, a policja próbowa³a zatrzymaæ marsze. 11 listopada dosz³o do staræ policji z narodowcami na ulicach Warszawy. Zamieszek mo¿na by³o unikn¹æ, bo wyrok TK ws. aborcji nie musia³ zapadaæ w czasie pandemii, a przed Marszem Niepodleg³oœci mo¿na by³o wy³apaæ najbardziej krewkich manifestantów, którzy o swoich zamiarach informowali na forach kibiców. Chyba ¿e komuœ wcale nie zale¿a³o, ¿eby unikn¹æ eskalacji przemocy.

Protesty powróci³y za spraw¹ Strajku Kobiet. Manifestacje przed Sejmem i na ulicach stolicy to kolejny pokaz chaotycznego zarz¹dzania s³u¿bami odpowiedzialnymi za bezpieczeñstwo. Sytuacja wymyka siê policji spod kontroli albo funkcjonariusze celowo maj¹ prowokowaæ zamieszki. Wchodzenie nieoznaczonych i zamaskowanych policjantów w t³um i u¿ywanie pa³ek teleskopowych do pacyfikacji zgromadzenia przypomina obrazki z putinowskiej Rosji i Bia³orusi. U¿ycie gazu wobec t³umu, który siê rozchodzi, pos³anki, która pokazuje funkcjonariuszom legitymacjê poselsk¹, czy oznakowanych dziennikarzy nie jest standardem demokratycznym. Tym bardziej ¿e do podobnych b³êdów dosz³o podczas Marszu Niepodleg³oœci. Dziennikarze zostali wtedy zaatakowani przez tajniaków wchodz¹cych w t³um, bili narodowców, o czym mówili nie tylko uczestnicy MN, ale równie¿ pos³owie Konfederacji. Do dzisiaj nikt nie odpowiedzia³ za Ÿle prowadzone akcje i nadu¿ycia mundurowych. Policja stawia siê w roli ofiar, przerzucaj¹c odpowiedzialnoœæ na manifestantów.

A przecie¿ policja ma obowi¹zek dbaæ o powszechne bezpieczeñstwo, w tym protestuj¹cych, a sama nie jest ponad prawem.

W Sejmie z dzia³añ mundurowych t³umaczy³ siê szef MSWiA Mariusz Kamiñski. Nie mia³ sobie nic do zarzucenia. Opozycja domaga siê wotum nieufnoœci wobec Jaros³awa Kaczyñskiego, koordynatora ds. bezpieczeñstwa. Debata mia³aby odbyæ siê w pi¹tek. Problem w tym, ¿e zakres obowi¹zków i odpowiedzialnoœci konstytucyjnej wicepremiera wci¹¿ nie s¹ jasno sprecyzowane.

Pewne jest jedno: grozi nam dalsza eskalacja konfliktu. A odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo w kraju, na w³asne ¿yczenie, ponosi Jaros³aw Kaczyñski, który na niczyje pytania odpowiadaæ nie chce.

Football news:

Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League