Poland

Kontrowersyjny sędzia ma 11 tys. głosów poparcia

Teraz wszystko w rêkach pos³ów. £ukasz Piebiak, by³y wiceminister sprawiedliwoœci ma poparcie spo³eczne i zg³osi³ chêæ kandydowania do KRS.

– Mogê siê tam przydaæ ze swoim doœwiadczeniem – mówi „Rzeczpospolitej". Jego decyzja o kandydowaniu budzi kontrowersje.

Uzupe³ni¹ sk³ad KRS

– Zebra³em 78 g³osów poparcia wœród sêdziów i 11 208 g³osów obywatelskich – potwierdza „Rz" £ukasz Piebiak, sêdzia i by³y wiceminister sprawiedliwoœci. Przyznaje, ¿e zabiega³ o poparcie na Facebooku i Twitterze.

– Sporo ludzi siê zaanga¿owa³o – mówi.

Co teraz? Czas na zg³oszenie kandydatur (30 dni od obwieszczenia) ju¿ min¹³. Teraz listami zajmie siê Sejm. Potrzebna bêdzie jeszcze opinia prezesa s¹du, w którym orzeka by³y wiceminister, oraz sejmowej Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka. Na koniec g³osowanie. Dok³adny terminarz nie jest jeszcze znany.

Dlaczego £ukasz Piebiak zdecydowa³ siê kandydowaæ?

– Kiedy zwolni³o siê miejsce, uzna³em, ¿e znam dobrze wymiar sprawiedliwoœci i mogê siê ze swoj¹ wiedz¹ w Krajowej Radzie S¹downictwa przydaæ – odpowiada.

11 stycznia 2021 r. sêdzia Teresa Kurcyusz-Furmanik ukoñczy³a 70 lat i opuœci³a Krajow¹ Radê S¹downictwa.

Do marsza³ka Sejmu wys³ano pismo z informacj¹ o wakacie. Ten 20 stycznia wyda³ obwieszczenie o rozpoczêciu procedury zg³aszania kandydatów na cz³onka KRS. Pod tak¹ kandydatur¹ musi siê podpisaæ 25 sêdziów lub co najmniej 2 tys. obywateli. £ukasz Piebiak uzyska³ podpisy od 11 tys. 208 obywateli oraz 78 sêdziów.

Swoj¹ decyzjê o kandydowaniu do KRS og³osi³ 1 lutego na Twitterze.

Kontrowersyjna propozycja

Kandydat do KRS w sierpniu 2019 r. poda³ siê do dymisji ze stanowiska w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, po tym jak Onet ujawni³, ¿e mia³ organizowaæ i koordynowaæ akcjê oczerniania sêdziów krytycznych wobec wdra¿anych przez PiS zmian.

Co o kandydowaniu Piebiaka do KRS mówi¹ inni? Krzysztof Paszyk z Koalicji Polskiej, zastêpca przewodnicz¹cego sejmowej Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka, uwa¿a, ¿e jego decyzja zakrawa na skandal.

– To, czym para³ siê wiceminister Piebiak, dyskwalifikuje jego udzia³ w ka¿dym gremium –mówi „Rz". I dodaje, ¿e dla niego jest to degradacja dobrych obyczajów.

Innego zdania jest dwójka pos³ów PiS zasiadaj¹cych w tej samej komisji.

– By³ wiceministrem, ale ju¿ nie jest. To niby dlaczego nie ma mieæ szansy ubiegaæ siê o cz³onkostwo w Radzie? – pytaj¹.

Pawe³ Styrna, obecny przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa, zapytany przez „Rz" o ocenê kandydatury by³ego wiceministra, odpowiedzia³, ¿e jako przewodnicz¹cy KRS nie bêdzie komentowa³ ¿adnej ze zg³oszonych kandydatur.

Stowarzyszenia sêdziowskie negatywnie oceniaj¹ to zg³oszenie.

Kadencja dobranego cz³onka KRS wybranego w zwi¹zku z potrzeb¹ ponownego obsadzenia mandatu up³ywa z dniem zakoñczenia kadencji cz³onków Rady wybranych spoœród sêdziów. Nast¹pi to w kwietniu 2022 r.

Krajowa Rada S¹downictwa jest bowiem wybierana przez Sejm na czteroletni¹ kadencjê. Ostatnio nast¹pi³o to w kwietniu 2018 r. KRS sk³ada siê z 25 osób, z których 15 pochodzi ze œrodowiska sêdziowskiego. Kandydatury, które pomyœlnie przejd¹ weryfikacjê marsza³ka Sejmu, s¹ przekazywane pos³om i podawane do publicznej wiadomoœci. Potem marsza³ek zwraca siê do klubów poselskich o wskazanie kandydatów na cz³onków KRS.

Kluby w ci¹gu siedmiu dni wskazuj¹ nie wiêcej ni¿ dziewiêciu kandydatów na cz³onków Rady. Na tej podstawie komisja sejmowa ustala listê 15 kandydatów na cz³onków KRS. Na liœcie powinien siê znaleŸæ co najmniej jeden kandydat wskazany przez ka¿dy klub poselski.

Sejm podejmuje decyzjê o obsadzie KRS wiêkszoœci¹ 3/5 g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowej liczby pos³ów, g³osuj¹c na listê kandydatów utworzon¹ przez komisjê sejmow¹. Gdyby ta procedura nie zakoñczy³a siê pomyœlnie, a Rada nie zosta³a wybrana, Sejm dokona wyboru bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowej liczby pos³ów, g³osuj¹c na listê kandydatów przygotowan¹ przez komisjê. Je¿eli i to nie zadzia³a, do wyboru dochodzi zgodnie z przepisami dotycz¹cymi wskazywania kandydatów przez kluby poselskie.

Leszek Mazur by³y przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa

Odnoszê siê do tego kandydowania z pewn¹ rezerw¹. Nie przeszkadza mi to, ¿e rzecz dotyczy by³ego wiceministra sprawiedliwoœci, bo przecie¿ ju¿ nim nie jest. W dodatku min¹³ okres karencji – prawie pó³tora roku. Problem polega na tym, ¿e ta dymisja by³a przecie¿ czymœ spowodowana. Sprawa by³a powa¿na i bardzo g³oœna. Tymczasem minê³o pó³tora roku i nic siê w niej nie wyjaœni³o. By³y g³oœne zapowiedzi pozwów, postêpowañ prokuratorskich czy dyscyplinarnych, ale o nich ci¹gle cicho. Nie ma ¿adnych orzeczeñ. I to w³aœnie jest powód mojej rezerwy wobec kandydatury sêdziego £ukasza Piebiaka na cz³onka Krajowej Rady S¹downictwa.

Football news:

Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues
Real Madrid, Barca and Atletico will not be excluded from the championship. La Liga believes that the Super League project is not viable (COPE)
What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything