Poland

Konsument się ucieszy

UOKiK

UOKiK

Fotorzepa / Krzysztof Sk³odowski

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma swoj¹ misjê. Z powodzeniem i doœæ skutecznie realizuje j¹ od ponad 30 lat. Dziœ w szczególnych warunkach pandemii koronawirusa bêdzie musia³ wkrótce zmierzyæ siê z w³aœciwie podwójn¹ nowelizacj¹ ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta. Wszystko po to, by sta³o siê zadoœæ wdro¿eniu do naszego porz¹dku prawnego a¿ dwóch unijnych aktów prawnych.

Chodzi jednoczeœnie o rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12. grudnia (tzw. rozporz¹dzenie CPC) oraz dyrektywê Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 grudnia 2018 roku (tzw. dyrektywa ECN+). Jest w nich sporo nowoœci, które maj¹ u³atwiæ i polepszyæ ¿ycie konsumentom , daæ im wiêcej ochrony prawnej, wzbogaciæ UOKiK o œrodki ra¿enia, gdy dochodzi do konfliktu czy starcia z podmiotami gospodarczymi, które naruszaj¹ konsumenckie uprawnienia. Co wiêc siê zmieni, gdy projekty nowelizacji trafi¹ do Sejmu i ustawodawca weŸmie siê do roboty (na razie regulacje s¹ w konsultacjach spo³ecznych).

I tak czynnoœci przeszukania lokalu mieszkalnego przeprowadzane maja byæ wspólnie przez funkcjonariuszy policji i pracowników Urzêdu – dziœ przepis mówi o przeszukaniu prowadzonym przez policjê, w którym mo¿e byæ obecny pracownik UOKiK. Inny bêdzie sposób nak³adania kar pieniê¿nych na przedsiêbiorców, którzy nie wspó³pracuj¹ z prezesem UOKiK na etapie gromadzenia materia³u dowodowego, przekazuj¹ nieprawdziwe informacje oraz dopuszczaj¹ siê naruszeñ zwi¹zanych z kontrol¹ i przeszukaniem. Dotychczas za te praktyki grozi³a sankcja o równowartoœci 50 mln euro. Ma zaœ byæ kara do 3 proc. obrotu.

Proponowane zmiany zak³adaj¹ równie¿, ¿e ka¿dy bêdzie mia³ obowi¹zek przekazywania prezesowi UOKiK ¿¹danych informacji lub dokumentów. Dziœ taki obowi¹zek maj¹ tylko przedsiêbiorcy i ich zwi¹zki.

Zmieni siê tak¿e  program ³agodzenia kar leniency – m.in. zmniejszeniu ulegnie odpowiedzialnoœæ karna osób fizycznych dzia³aj¹cych na rzecz przedsiêbiorcy, który korzysta z programu.

£atwiejsza stanie siê egzekucja kar od podmiotów zarejestrowanych w pañstwach Unii. Wzmocnieniu ulegnie te¿ pozycja prezesa UOKiK, który ma byæ wybierany na 5-letni¹ kadencjê. Trudniej bêdzie go równie¿ odwo³aæ.

To tylko czêœæ spodziewanych zmian. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e bêd¹ dobrze s³u¿yæ konsumentom.

Football news:

Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it