Poland

Konsolidacja deweloperskiego rynku nabiera przyspieszenia

1,5 mld z³ za Budimex Nieruchomoœci, 425 mln z³ za wroc³awsk¹ czêœæ Archicomu. Do mniejszych akwizycji przyspieszaj¹cych ekspansjê przymierza siê Develia.

Rynek deweloperski w Polsce uchodzi za mocno rozdrobniony. Za podmioty o zasiêgu ogólnopolskim uchodz¹ firmy dzia³aj¹ce w kilku aglomeracjach, znaczna czêœæ rynku skupiona jest w rêkach lokalnych graczy. Temat konsolidacji pojawia siê od lat, w trakcie hossy w³aœciciele drogo siê wyceniaj¹, w czasie s³abszej koniunktury spada zapa³ do ekspansji.

Niemniej konsolidacja przyspiesza. Jedn¹ z wiêkszych transakcji bêdzie przejêcie Budimeksu Nieruchomoœci od gie³dowej Grupy Budimex. Nabywcami s¹ polska spó³ka typu private equity Cornerstone Partners, debiutuj¹cy nad Wis³¹ czeski deweloper mieszkaniowo-komercyjny Crestyl Group oraz globalni inwestorzy finansowi. Wartoœæ dewelopera zosta³a ustalona na ponad 1,5 mld z³, przejêcie zosta³o okrzykniête pierwsz¹ tak du¿¹ transakcj¹ w Polsce oraz Europie Œrodkowo-Wschodniej od wybuchu pandemii .

Budimex woli siê skupiaæ na rynku budowlanym i us³ugowym, a nowi w³aœciciele chc¹ wykorzystaæ Budimex Nieruchomoœci – spó³kê ze sprzeda¿¹ rzêdu 1,7 tys. mieszkañ rocznie w ostatnich dwóch latach – jako trampolinê. Zgodnie z przypuszczeniami poza budowaniem lokali dla nabywców detalicznych Budimex Nieruchomoœci planuje wejœæ na rynek najmu instytucjonalnego mieszkañ (PRS). Wymaga to d³ugoterminowego anga¿owania du¿ego kapita³u, co nie le¿a³o w strategii Budimeksu.

Z kolei za 425 mln z³ Echo Investment przejmie gie³dowy Archicom – a œciœlej jego oryginaln¹ wroc³awsk¹ czêœæ. Nowy inwestor nie jest zainteresowany prowadz¹c¹ interesy w kilku innych miastach spó³k¹ zale¿n¹, któr¹ Archicom kupi³ w 2017 roku, kiedy jemu zamarzy³a siê ekspansja. Ta czêœæ pozostanie w rêkach rodziny Jarodzkich i Œródków, za³o¿ycieli Archicomu.

Pod skrzyd³ami Echa wroc³awski deweloper ma siê dostosowaæ do strategii grupy, a zatem realizowaæ projekty wielofunkcyjne i anga¿owaæ siê na rynku PRS (Echo jest nadwornym budowniczym i wspó³udzia³owcem najwiêkszej w Polsce platformy najmu instytucjonalnego mieszkañ, Resi4Rent).

Po³¹czenie si³ to oczywiœcie wzrost skali: w 2020 r. Echo znalaz³o nabywców na 1,57 tys. mieszkañ, a Archicom we Wroc³awiu sprzeda³ 968 lokali.

Kontrolowana przez fundusze emerytalne Develia – z racji struktury w³aœcicielskiej sama typowana jako potencjalny obiekt przejêcia – zapowiedzia³a w strategii na lata 2021–2025 znaczny wzrost skali, z poziomu 1,4 tys. do 3,1 tys. mieszkañ rocznie. Poza rozwojem organicznym mog¹ go zapewniæ przejêcia lokalnych graczy. Deweloper ma przeznaczaæ 350 mln z³ rocznie na zakupy gruntów, ale i konkurentów.

Wczeœniejsze lata obfitowa³y w du¿e transakcje o zasiêgu miêdzynarodowym. Nad buduj¹c¹ w Warszawie i Gdañsku Grup¹ Robyg kosztem 1 mld z³ kontrolê przej¹³ fundusz z rodziny Goldman Sachs – nied³ugo potem Robyg umocni³ pozycjê w na nowym dla siebie rynku, kupuj¹c Wroc³awskie Przedsiêbiorstwo Budowlane.

Dzia³aj¹cy w kilkunastu miastach Murapol przejêty zosta³ przez amerykañski fundusz Ares Management. Spekulowano o zaanga¿owaniu siê Murapolu w PRS, na razie najwyraŸniej nie ma takich planów.

Z kolei wroc³awski Vantage Development zosta³ kupiony od polskich przedsiêbiorców przez TAG Immobilien, niemiecki fundusz zarz¹dzaj¹cy portfelem kilkudziesiêciu tysiêcy mieszkañ na wynajem. Vantage koñczy ze sprzeda¿¹ lokali Kowalskim i w tym roku wprowadzi na rynek pierwsze mieszkania w ramach platformy PRS Vantage Rent.

Echo, które dziœ siêga po Archicom, trafi³o pod skrzyd³a wêgierskiej Grupy WING po tym, gdy udzia³y sprzedali inwestorzy amerykañscy.

Football news:

Messi scored 30+ goals for the season for the 13th time in a row
Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third