Poland

Kolej w regionach bez pomocy z KPO. Samorządy rozczarowane

Samorz¹dy mog¹ sprawniej modernizowaæ linie kolejowe o znaczeniu regionalnym

shutterstock

W rz¹dowych propozycjach dotycz¹cych wsparcia transportu z Krajowego Planu Odbudowy brakuje dzia³añ zgodnych z europejsk¹ ide¹ funduszu.

Samorz¹dy, które zaplanowa³y inwestycje w rozwój regionalnego transportu w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), s¹ mocno rozczarowane rz¹dowym projektem. Nie widaæ w nim pieniêdzy na tabor dla kolejowych przewozów regionalnych. Wsparcie konsumuje miêdzywojewódzki przewoŸnik PKP InterCity, które mia³oby zakupiæ 38 sk³adów push-pull i 45 lokomotyw.

Czytaj tak¿e: Fundusz Odbudowy w Polsce wci¹¿ bez ratyfikacji

Jak podaje Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu, na tabor kolejowy ma byæ przeznaczone 398 mln euro, czyli ok. 1,8 mld z³. Tymczasem cena jednego sk³adu push-pull to 115 mln z³, wiêc 38 sk³adów kosztowa³oby 4,37 mld z³, a zatem 970 mln euro. – To 2,5 razy wiêcej ni¿ ca³oœæ kwoty przeznaczonej w programie na dofinansowanie zakupu taboru pasa¿erskiego – podsumowuje Stowarzyszenie, które zastanawia siê, czy nie oznacza to odciêcia przewozów kolejowych w regionach od pieniêdzy z KPO.

Niezrozumia³e decyzje

– Podró¿uj¹cy poci¹gami InterCity to tylko 15 proc. pasa¿erów kolei. Tymczasem KPO ma wspieraæ gospodarkê nisko- i zeroemisyjn¹, która powinna byæ realizowana g³ównie poprzez przekierowanie codziennych dojazdów na koleje w regionach – mówi Patryk Wild, przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki w Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego.

Dolny Œl¹sk liczy³ nie tylko na zakup nowego taboru, ale tak¿e na rewitalizacjê linii kolejowych o znaczeniu regionalnym lub lokalnym. W z³o¿onych wnioskach o wsparcie z KPO chodzi m.in. o rewitalizacjê ok. 300 km linii przejêtych lub przejmowanych przez samorz¹d wojewódzki. Do tego dochodzi elektryfikacja ok. 100 km najwa¿niejszych linii o znaczeniu aglomeracyjnym. – Planujemy przej¹æ i przywróciæ do ¿ycia jak najwiêksz¹ liczbê linii kolejowych w ca³ym województwie, co bêdzie mo¿liwe m.in. dziêki Krajowemu Planowi Odbudowy – zapowiada³ na pocz¹tku roku marsza³ek województwa Cezary Przybylski. Tymczasem rz¹d chce skierowaæ pieni¹dze do PKP Polskich Linii Kolejowych: zak³ada modernizacjê 530 km linii przy koszcie prawie 22 mln z³ za kilometr. Dla dolnoœl¹skich samorz¹dowców to niezrozumia³a decyzja, bo PLK nie s¹ jedynym zarz¹dc¹ infrastruktury w regionie. Przy tym s¹ nieporównanie dro¿sze. – Liniê z Dzier¿oniowa do Bielawy przejmowaliœmy w dwa lata, wliczaj¹c przetarg, a wyremontowaliœmy j¹ za 2,5 mln z³ netto za kilometr – dodaje Wild.

Spór o autobusy

Zdaniem Piotra Rachwalskiego, prezesa PKS S³upsk i eksperta rynku transportowego, w KPO zabrak³o tak¿e pomocy dla regionalnych autobusów. Jest wsparcie dla zeroemisyjnego taboru, jak autobusy elektryczne, ale takie nie kursuj¹ na liniach regionalnych. To problem ma³ego zasiêgu oraz braku infrastruktury ³adowania. Na dodatek autobus elektryczny jest dwa i pó³ razy dro¿szy od spalinowego. – Jest rozdŸwiêk pomiêdzy du¿ymi miastami, które chc¹ np. wymieniaæ kilkuletnie autobusy hybrydowe na elektryczne lub wodorowe, podczas gdy z okolic wje¿d¿aj¹ do nich autobusy z lat 80. czy 90. Ten ogromny rozdŸwiêk jest niczym nieuzasadniony, a KPO niestety go podtrzymuje, bior¹c pod uwagê jedynie tabor dla komunikacji miejskiej – argumentuje Rachwalski.

Wed³ug Micha³a Beima, eksperta Instytutu Sobieskiego, w transportowych propozycjach KPO brakuje dzia³añ zgodnych z europejsk¹ ide¹ funduszu. – Nie ma inwestycji nakierowanych na innowacje, choæ samorz¹dy zg³asza³y ciekawe projekty, np. wodorowe szynobusy dla Kolei Wielkopolskich czy autonomiczne autobusy jako rozszerzenie zasiêgu oferty Kolei Dolnoœl¹skich – uwa¿a Beim. Jak twierdzi, nie ma te¿ prac nad nowymi rozwi¹zaniami poprawiaj¹cymi efektywnoœæ ekonomiczn¹ kolei, np. nad niedrogimi systemami sterowania ruchem czy niskokosztowym taborem dla linii lokalnych. – Nie tylko KPO zosta³o potraktowane jak inne fundusze UE, ale wyraŸnie uprzywilejowano podmioty pañstwowe kosztem samorz¹dów wojewódzkich – dodaje Beim.

Football news:

Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them