Poland

Klauzula wściekłych Samarytan

Fotorzepa, Jerzy Dudek

W³adza musi zrobiæ wszystko, ¿eby pozyskaæ medyków do pracy w szpitalach tymczasowych i na oddzia³ach z Covidem. Dlatego gotowa jest przyznaæ im nawet prawa, których dotychczas stanowczo odmawia³a.

Lekarze i personel medyczny jako grupa zawodowa s¹ najbardziej dotkniêci pandemi¹, najbardziej zagro¿eni z racji ekspozycji na zaka¿enie i najbardziej obci¹¿eni czasowo. Bo nawet jeœli sami nie stoj¹ na pierwszej linii, to musz¹ na ty³ach ³ataæ grafikowe dziury powstaj¹ce w wyniku panicznego poszukiwania profesjonalistów, którzy wiedz¹, jak u¿ywaæ respiratora, badaæ saturacjê i czytaæ zdjêcia RTG. S¹ wœciekli, a do tego zostali obra¿eni, gdy w³adza sugerowa³a ich winê za nieudoln¹ walkê z pandemi¹.

Klauzula to kontrowersyjny przepis – zak³ada przecie¿, ¿e wobec jakiejœ grupy w pewnej sytuacji prawo nie dzia³a. Ale przecie¿ s¹ precedensy. I pos³owie œwietnie je znaj¹: sami siê ciesz¹ ochron¹, jak¹ daje immunitet. Zamys³ tego instrumentu jest szlachetny: chroniæ dzia³alnoœæ polityczn¹ przed zakusami z³ej w³adzy i prowokacjami. A ¿e w praktyce s³u¿y³ przede wszystkim do siadania za kó³kiem na fleku? Có¿ – jacy politycy, takie ich czyny...

Klauzula „odstêpowania od odpowiedzialnoœci karnej za okreœlone czyny" te¿ wynika z najlepszych pobudek. Musimy namówiæ medyków, by przekraczali granice w³asnej specjalnoœci i rzucali siê g³ówk¹ w dó³ – by ratowaæ ¿ycie i zdrowie. Jak wykorzystaj¹ tê prawn¹ sposobnoœæ? Czy mo¿na wyobraziæ sobie, by w szpitalu z chorymi na Covid jakiœ lekarz zachowa³ siê tak nieodpowiedzialnie jak pose³, który po alkoholu siada za kierownic¹? Czy po to odpowie na wezwanie wojewody, by robiæ pacjentowi krzywdê? W tym zawodzie nie pracuj¹ same anio³y. Ale ci, którzy go wykonuj¹ wy³¹cznie dla zawartoœci gara¿u, znajd¹ sposób, by pozostaæ w ciep³ych prywatnych gabinetach. Reszta bêdzie nas próbowa³a leczyæ.

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?