Poland

Kina ścigają się z czasem i trendem

Na razie tylko TVN nie wytrzyma³ i poka¿e przewidziany na du¿y ekran film „Listy do M. 4" w sieci. Na otwarcie kin czeka kilkadziesi¹t tytu³ów.

W poniedzia³ek kiniarzy obieg³a plotka, ¿e rz¹d chce otworzyæ kina 16 marca. – Kina nie otrzyma³y decyzji ani informacji ws. otwaræ. To, co mo¿na powiedzieæ na pewno, to to, ¿e ze wzglêdu na specyfikê bran¿y informacja o otwarciu kin powinna byæ podana co najmniej cztery tygodnie wczeœniej. Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ przeprowadzenia kampanii przez dystrybutorów – mówi Joanna Kot³owska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina. – Bardzo wa¿ne jest, by warunki sanitarne, w których otworz¹ siê kina, by³y racjonalne z biznesowego punktu widzenia – dodaje.

– Z informacji od dystrybutorów wiemy, ¿e na projekcie kinowe czeka kilkadziesi¹t filmów – podaje pytana o to, czy multipleksy nie obawiaj¹ siê, i¿ filmy coraz czêœciej trafiaæ bêd¹ najpierw na platformy internetowe. Tak¹ decyzjê podj¹³ TVN ws. czwartej czêœci komedii romantycznej „Listy do M.". Film bêd¹ mogli zobaczyæ abonenci Playera.

Nie jest wykluczone, ¿e takich decyzji bêdzie wiêcej, jeœli kina pozostan¹ zamkniête.

Joanna Kot³owska decyzji TVN nie chcia³a komentowaæ. Przypomnia³a, ¿e Polski Instytut Sztuki Filmowej ma programy wsparcia obejmuj¹ce ma³e kina, producentów i dystrybutorów czekaj¹cych na otwarcie kinowych sal.

Football news:

Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances