Poland

Kierowcy nic sobie nie robią z mandatów

W pandemii zmniejszy³ siê ruch drogowy i mniej jest kar za przewinienia. Nie spad³a jednak liczba piratów za kó³kiem. 70–80 km/h w mieœcie to standard.

Zdecydowana wiêkszoœæ kieruj¹cych nie stosuje siê do obowi¹zuj¹cych przepisów ruchu drogowego i bardzo trudno siê spodziewaæ, ¿e wystarczy jedynie korekta legislacyjna przepisów by to zmieniæ – to informacja podawana przez wydzia³y ruchu drogowego policji w ca³ej Polsce.

Zgodnie z informacj¹ z komend rejonowych policji w ca³ym kraju niemal standardem jest jazda po mieœcie z prêdkoœci¹ 70–80 km/h.

£amanie przepisów i wysoka prêdkoœæ to najczêstsza przyczyn¹ tragedii.

Rafa³ Weber, odpowiedzialny za te sprawy w resorcie infrastruktury, twierdzi, ¿e w 2020 r. zaplanowano m.in. realizacjê kampanii spo³ecznej dotycz¹cej ochrony pieszych w obszarze przejœæ dla pieszych i zachowania szczególnej ostro¿noœci przez pieszych przy wchodzeniu na przejœcie, a tak¿e realizacja kampanii spo³ecznej na rzecz ograniczenia nadmiernej prêdkoœci i przestrzegania obowi¹zuj¹cych limitów prêdkoœci.

Wiceminister przywo³uje policyjne statystyki wypadków drogowych oraz ich skutków spowodowanych przez kieruj¹cych niedostosowuj¹cych prêdkoœci do warunków ruchu w latach 2015–2019.

I tak w 2015 r. dosz³o do 6807 wypadków, by³y 743 ofiary œmiertelne, 9219 rannych. W 2016 r. by³o 7195 wypadków, 846 ofiar œmiertelnych, 9619 rannych. A w 2019 r. – 6268 wypadków, 770 ofiar œmiertelnych, 8031 rannych.

– Organem w³aœciwym w sprawach taryfikatora mandatowego – rozporz¹dzenia prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokoœci grzywien nak³adanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeñ – jest minister spraw wewnêtrznych i administracji.

Od lat mówi siê o zmianie taryfikatora mandatów za wykroczenia na drodze. Maksymalnie dziœ wynosi on 500 z³ (a wyj¹tkowo 1 tys. z³ w przypadku kilku wykroczeñ) – to zdaniem policjantów – to nie jest kwota, która mo¿e dzia³aæ prewencyjnie.

Podobno projekty nowego taryfikatora (surowszego o 30 proc. od dotychczasowego) s¹ ju¿ gotowe.

Football news:

Stories from Naguchev: how a loan was taken in his name, how Utkin wanted to give Roma's salary to the caretaker, how Bilan banned a gay scene with a Mexican
Pochettino on Mbappe: I will fight as hard as I can to keep him. PSG wants to keep both him and Neymar
Coach of Slavia pro ban Kudely: He was punished without having proof. I can't believe it. This precedent will play a huge role in the future
Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients